Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyssna på sidan Lyssna

För dig som redan har uppdrag

På denna sida samlar vi nyttig information till dig som är god man. Dels hittar du information om deklaration av arvode och redovisning, men även sånt som är aktuellt för ditt uppdrag återfinns här.

Överförmyndarenheten bjuder in till informationskväll för dig som redan är god man eller förvaltare.

Överförmyndarenheten kommer återigen erbjuda en utbildningskväll för dig som är ställföreträdare enligt föräldrabalken (god man eller förvaltare). Boka redan nu in 22 november kl. 18:00. Mer information och inbjudan kommer med vanlig post!

 

Ny information om nya ersättningsregler för uppdrag som god man för ensamkommande barn från och med 2017-07-01.

Efter beslut i Överförmyndarnämnden 2017-03-30 kommer följande förändring att ske från och med den 1 juli 2017 gällande ersättningsregler för god man för ensamkommande barn.

Arvode

Asylsökande barn

 • Under asylperioden, det vill säga innan beslut om uppehållstillstånd (UT) har fattats av Migrationsverket, får god man ett schabloniserat arvode motsvarande 3 % av prisbasbeloppet per månad och barn. Prisbasbeloppet för 2017 är 44.800 kronor, vilket innebär ett arvode om 1.344 kronor/månad.

Barn med uppehållstillstånd

 • Samma arvodesregler som för asylsökande barn gäller, det vill säga ett schabloniserat arvode motsvarande 3 % av prisbasbeloppet per månad och barn.

Övrigt

 • Om det finns särskilda skäl (till exempel om uppdraget varit särskilt komplicerat eller att ingen större insats krävts från god man) kan överförmyndarenheten besluta att frångå schablonen och besluta om såväl förhöjt som sänkt arvode.
 • Utöver arvodet ersätts god man med milersättning för resor gjorda för uppdragets fullgörande.
 • Arvodet avser såväl arbetstid som restid.

Kostnadsersättning

Liksom tidigare ersätts faktiska kostnader i samband med uppdraget, såsom exempelvis parkeringsavgifter, trängselskatt och bussbiljett. Underlag bifogas vid arvodesbegäran.

Redovisningsperiod

Ingen förändring rörande redovisningsperioden görs, vilket innebär att kvartalsvis redovisning kvarstår. Undantag kommer eventuellt göras för de ärenden som påbörjades före 2017-07-01 och fortfarande är aktiva under fjärde kvartalet 2017. Information skickas ut till aktuella gode män senare under året.

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss på överförmyndarenheten. Vi nås säkrast måndag, tisdag och torsdag kl.10-12 genom Ale kommuns kontaktcenter 0303-330 000.

Viktig information om rutiner för lönespecifikationer.

Ale kommun kommer inte att ha papperslönespecifikationer längre.

Du kan logga in på Swedbanks portal www.swedbank.se/edokumentlänk till annan webbplats med din e-legitimation och se ditt lönebesked, oavsett vilken bank du har.

Om du har ditt lönekonto i Swedbank eller Nordea finns även möjlighet att få ditt lönebesked direkt till din internetbank. För att få detta måste du efter första löneutbetalningen gå in och anmäla i din internetbank att du istället vill ha lönebeskeden elektroniskt.

Vi behöver fler gode män och förvaltare!

Behovet av gode män och förvaltare växer. Om du känner någon som skulle passa för detta uppdrag, tipsa dem gärna att fylla i en intresseanmälanPDF.

Vid de tillfällen då huvudmannen själv ska betala hela eller delar av arvodet ska en förenklad arbetsgivardeklaration, som du hittar under blanketter och e-tjänster, lämnas in till Skatteverket. Avdragen skatt och sociala avgifter ska betalas in till huvudmannens skattekonto.

Har du frågor kring hur deklarationen ska göras? Kontakta Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på telefon: 0771-567 567.

Förteckning över tillgångar och skulder

Inom två månader från förordnandet ska en förteckning på särskild blankett lämnas till överförmyndarnämnden. Den ska ta upp huvudmannens tillgångar och skulder vid den tidpunkt då gode mannen tillträdde. Självklart ska huvudmannens fullständiga namn och personnummer anges liksom den gode mannens personuppgifter inklusive adress och telefonnummer. Kopior på alla handlingar, exempelvis kontobesked och värdeintyg, ska skickas med som bilagor.

Förteckningen ska lämnas på heder och samvete samt vara daterad och undertecknad.

Årsräkning över ekonomisk förvaltning

Förvaltningen redovisas årsvis före den 1 mars året efter det år redovisningen gäller på särskild årsräkningsblankett som skickas in till överförmyndarnämnden. Räkenskaperna ska styrkas med verifikationer.

Årsräkningen ska ta upp:

 • Huvudmannens tillgångar och skulder vid årets början och slut (i förekommande fall uppdragets början och årets slut respektive årets början och uppdragets slut).
 • Sammanställning av inkomster (inkomsterna före skatt och eventuella andra avdrag) och utgifter (inklusive skatt, avgifter med mera) med verifikationer.
 • Kontobesked för bankmedel och värdepapper.
 • Taxeringsbesked för eventuella fastigheter.

Årsräkningen ska lämnas på heder och samvete och vara daterad och undertecknad.

Redogörelse

Tillsammans med årsräkningen lämnas på särskild blankett en redogörelse för hur uppdraget genomförts.

Sluträkning

När ditt förordnande som god man eller förvaltare upphör (genom beslut om upphörande, byte av ställföreträdare eller när huvudmannen avlider) ska du lämna en sluträkning över din förvaltning av huvudmannens medel. Sluträkningen ska lämnas in till överförmyndaren senast 1 månad efter att förordnandet upphörde.

Sluträkningen lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen. Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning bara avser perioden från det senaste årsskiftet, eller i förekommande fall förordnandedagen, fram till dagen då ditt förordnande som god man eller förvaltare upphörde.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en sluträkning:

 • Begär saldobesked från banker med mera som visar värdet på huvudmannens tillgångar per den dag då godman- eller förvaltarskapet upphörde.
 • Om huvudmannen har avliditlänk till annan webbplats ska du bifoga dödsfallsintyg som utfärdas av Skatteverket. Bifoga även namn och adress till någon behörig företrädare för dödsboet. Överförmyndarnämnden skickar de redovisningshandlingar som lämnats in under godman- eller förvaltarskapet till behörig företrädare för dödsboet
 • Om huvudmannen har avlidit är du inte längre behörig att betala räkningar eller företa andra rättshandlingar för din huvudmans räkning. För fortsatt förvaltning av dödsboets medel krävs fullmakt från dödsboet och du gör då inte längre detta i egenskap av god man eller förvaltare.

Blanketter

 1. Blanketter för redovsning av godman- eller förvaltarskap

E-tjänster & blanketter

 1. -tjänster, blanketterAnsökan och andra blanketter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-09-22 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.