Ale kommuns logga
  1. Information om hur Ale kommun arbetar kring coronavirus/sjukdomen covid-19 hittar du på ale.se/corona.
  1. Tisdagen den 22 juni kl. 08.00-12.00 uppdaterar vi vår e-tjänstportal. Vissa e-tjänster kommer därför inte att vara tillgängliga under dessa timmar.
Lyssna på sidan Lyssna

Regionalt samarbete

Inom ramen för Göteborgsregionens kommunförbund, GR, har en regional avfallsplan utarbetats. Den regionala avfallsplanen, A2020, beskriver hur kommunerna inom Göteborgsregionen (GR) ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2020.

Handlingsplaner

Regionala handlingsplaner med konkreta åtgärder kommer att tas fram vartannat år. Dessa är tänkta att utgöra en del av kommunernas verksamhetsplanering och de lokala renhållningsplanerna ska uppföras i linje med A2020 avfallsplan för Göteborgsregionen.

Dokumentet ska vara vägledande i alla delar av avfallshanteringskedjan: vid planering av nya bostads- eller verksamhetsområden, vid prövning av bygglov, i tillsyn över miljöfarlig verksamhet och för hur invånarna och verksamheterna i samhället ska hantera sitt avfall. Fokus i avfallsplanen ligger på hushållsavfall, men den innehåller också mål som omfattar verksamhetsavfall.

Planen är politiskt förankrad

Planen är politiskt beslutad och riktar sig i första hand till de politiker och tjänstemän som arbetar med avfallsfrågor på något sätt. Genom ett uppdrag från respektive kommun har Göteborgsregionens kommunalförbund svarat för framtagandet av planen. A2020, avfallsplan för Göteborgsregionen fanns utställd för granskning under tiden 29 april – 25 maj 2013 på biblioteken i Nödinge, Surte och Älvängen.

Sidan kontrollerades av:

den