Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Luften utomhus

Luftföroreningar påverkar miljön och människors hälsa negativt. Med hjälp av ny teknik och internationellt samarbete har luftkvaliteten stegvis förbättrats de senaste årtiondena. Svenska miljömål och miljökvalitetsnormer ska bidra till renare luft.

Luften vi andas består till största delen av kväve (N2) och syre (O2). I små men mätbara mängder finns även ädelgaser, koldioxid och andra ämnen som vi benämner luftföroreningar. Luftföroreningarna kommer till stor del från fordonstrafiken. Därför är luftföroreningarna som regel värre i tätorterna än på landsbygden. Även vedeldning för bostadsuppvärmning och vissa industrier bidrar till luftproblem.

Luftföroreningar kan leda till sjukdomar och förkorta den förväntade livslängden hos människor. De bidrar även till växtskador, korrosion, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Miljökvalitetsnormer för luft

Miljökvalitetsnormer anger den kvalitet på miljön som bör eller ska uppnås. För att skydda människors hälsa finns det ett antal miljökvalitetsnormer för luftkvaliteten utomhus. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet, med undantag för arbetsplatser samt väg och tunnelbanetunnlar. Miljökvalitetsnormer finns för ämnena kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bensapyren, arsenik, kadmium, nickel och ozon.

Kommunerna ansvarar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls. För att lättare kunna bevaka att normerna inte överskrids samarbetar Ale kommun i luftvårdsfrågor med andra kommuner inom Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen Länk till annan webbplats..

Luftföroreningsläget i Ale

Inom Ale kommun har vi inte mätt upp några höga värden av luftföroreningar. En sammanställning över mätningar och beräkningar av luftföroreningar i Ale finns på Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionens webbplats Länk till annan webbplats.. Här finns till exempel kartor över beräknade kvävedioxidhalter i Nödinge och Nol år 2015. Här finns även resultaten från mätningar som gjordes i Bohus under år 2014.

Kvävedioxid anses vara en god visare (indikator) för luftföroreningsläget. Inom Ale kommun finns de högsta beräknade värdena längs 45:an. Halterna beräknas sedan snabbt avtal med ökat avstånd från vägen.

Tomgångskörning

I Ale kommun får du inte låta bilen gå på tomgång i mer än en minut.

Förbudet gäller inte:

  • Om trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö.
  • För fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor. Undvik särskilt tomgångskörning när bilen är kall, eftersom avgaserna då är som giftigast.

Regler om tomgångskörning finns i Ale kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 74 kB..

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den