Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förhandsbesked

Förhandsbesked är en lokaliseringsprövning som innebär att kommunen gör en bedömning av platsens lämplighet för den planerade bebyggelsen. Om du vill bygga nytt på en plats som inte omfattas av detaljplan kan du ansöka om förhandsbesked.

Vy över öppen äng

I ett förhandsbesked bedöms om en plats är lämplig att bygga på utifrån flera olika perspektiv. Bland annat prövas hur den nya byggnaden kommer att ansluta till områdets bebyggelsemönster och karaktär, hur vatten och avlopp, vägar och tillfarter kan ordnas och hur allmänna intressen berörs.

I samband med prövningen får berörda grannar möjlighet att yttra sig, dessutom hörs myndigheter och organisationer för att belysa platsens specifika egenskaper och förutsättningar. Den sammanlagda bedömningen görs mot bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och Ale kommuns översiktsplan.

Ett positivt beslut om förhandsbesked är bindande för kommunen i två år under förutsättning att ansökan om bygglov kommit in inom tvåårsperioden.

Ansökan om förhandsbesked

Ansökan om förhandsbesked görs via e-tjänsten Länk till annan webbplats. eller blankett på Ale kommuns hemsida (se under Bygga, bo och miljö - Bygga).

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan om förhandsbesked?

Situationsplan

Situationsplanen ska baseras på en nybyggnadskarta. Observera att nybyggnadskartans grundinnehåll måste behållas i sitt ursprungsskick (information i kartan får inte tas bort eller ändras). Nybyggnadskarta beställs via e-tjänst Länk till annan webbplats..

På situationsplanen ska du redovisa:
• Byggnaden/byggnadernas placering.
• In- och utfart, angöringsplats (parkering) och lutning.
• Befintliga byggnader som ska rivas markeras med kryss samt texten “Rives”. Observera att det kan krävas rivningsanmälan för att riva en byggnad utom detaljplan.

Vid enskilt vatten och/eller avloppsanläggning:
• Placering av dricksvattentäkt.
• Avloppsanläggning och utsläppspunkt.

Ibland behöver vi fler handlingar

Ibland behöver vi fler handlingar för att kunna ta beslut i ditt ärende. I så fall kontaktar vi dig. Exempel på utredningar som kan komma att behövas innan beslut är:
Bullerutredning, geohydrologisk utredning, geoteknisk utredning, riskutredning.

Vill du stycka av en tomt?

En eventuell avstyckning ansöker du om hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats..

Vad kostar ett förhandsbesked?

En avgift för förhandsbeskedet tas ut enligt kommunens taxa. Här kan du hitta prisexempel för några vanliga byggåtgärder.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den