Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kontrollplan och kontrollansvarig

I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Det är du som byggherre som ska upprätta ett förslag på kontrollplan som samhällsbyggnadsnämnden sedan fastställer i ett startbesked. Först efter att du fått startbesked får åtgärden påbörjas.

Vid enklare ärenden lämnar du in förslag på kontrollplan samtidigt som du ansöker om bygglov eller gör en anmälan, till exempel om bygglovsbefriad tillbyggnad. Samhällsbyggnadsnämnden kan då ge startbesked i samband med bygglovet. Vid större ärenden som kräver en kontrollansvarig ska kontrollplanen lämnas in senast i samband med tekniskt samråd, vilket sker efter att bygglov beviljats.

När byggprojektet är färdigt ska samtliga punkter i kontrollplanen vara kontrollerade och kontrollplanen undertecknad av dig som byggherre. Det är byggherren som ansvarar för att kontrollerna utförs på rätt sätt. Först efter att undertecknad kontrollplan kommit in till samhällsbyggnadsnämnden och godkänts får du ett slutbesked och du får börja använda det du byggt.

Vid rivning kallas kontrollplanen ibland för rivningsplan.

Att upprätta en kontrollplan

Din kontrollplan ska innehålla följande:

 • vad som ska kontrolleras
 • vem som ska kontrollera (t.ex. byggherren, sakkunnig)
 • vilken kontrollmetod som ska användas och hur den ska utföras (t.ex. mätning, visuellt)
 • mot vad ska kontrollen göras (t. ex. mot en ritning eller arbetsbeskrivning).

Avfall i kontrollplan

I alla byggprojekt uppstår avfall. I de byggprojekt som är lovpliktiga eller anmälningspliktiga ska du redogöra för hanteringen av avfall i kontrollplanen. Då ska kontrollplanen utöver uppgifterna ovan också innehålla följande:

 • vilka avfallsslag som åtgärderna/projektet ger upphov till,
 • hur du ska ta hand om avfallet,
 • hur du ska säkerställa att avfallet material återvinns med hög kvalitet,
 • hur du ska hantera farliga ämnen säkert och på vilket sätt du ska avlägsna sådana ämnen.

Om du som privatperson byter till exempel ditt kök, alltså en åtgärd som inte är lovpliktig eller anmälningspliktig, behövs inte en kontrollplan. Däremot behöver du fortfarande sortera ditt avfall enligt reglerna för bygg- och rivningsavfall Länk till annan webbplats..

Kontrollansvarig

Vid alla större byggprojekt, till exempel nya bostäder eller industrier, ska det finnas en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska enligt lagstiftningen vara certifierad och måste ha en självständig ställning gentemot den som ska utföra entreprenaden.

Den kontrollansvarige ska:

 • medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen
 • hjälpa till dig att ta fram ett förslag till kontrollplan
 • se till att kontrollplanen följs
 • vara med vid det tekniska samrådet, arbetsplatsbesök och andra kontroller
 • skriva ett utlåtande som ska vara underlag för samhällsbyggnadsnämndens slutbesked.

På Boverkets webbplats kan du hitta kontrollansvariga Länk till annan webbplats. som är verksamma i närheten av Ale.

Anmälan om kontrollansvarig ska bifogas ansökan och godkännas i beslutet om bygglov. Anmälan ska vara undertecknad av kontrollansvarig själv.

Exempel på kontrollplaner

Vi har tagit fram några exempel som visar hur en kontrollplan kan se ut vid enklare ärenden. Tänk på att det är byggherren som ansvarar för att relevanta kontrollpunkter finns med i kontrollplanen och att kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den