Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kartprodukter

Geodataenheten tar fram olika kartprodukter som exempelvis nybyggnadskartor, vilka används som underlag vid ansökan om bygglov. Det finns även möjlighet att beställa andra kartprodukter som flygfoton eller utsnitt ur primärkartan.

Kartor för nybyggnation

Vid ansökan om bygglov behöver du lämna in en situationsplan där du på ett kartunderlag redovisar vad som avses byggas samt var på tomten byggnaden ska placeras. Kartunderlaget tas fram av kommunens mätingenjörer. Din situationsplan används sedan som ett underlag i bygglovshanteringen.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

När det ska byggas en komplementbyggnad eller tillbyggnad kompletteras kartan med mätobjekt som ligger i omedelbar närhet till berörd tomt som till exempel befintliga byggnader, luftburna ledningar, underjordiska VA-ledningar, markanordningslinjer (staket, murar, häck m.m.). skyddsvärda träd, belysnings- och ledningsstolpar m.m. Detaljer som finns på fastigheten och som inte finns med i kartdatabasen kompletteras med inmätning i erfordelig omfattning och läggs in i kartan.Vi försöker att utreda fastighetsbilden.

Ska det byggas en ny huvudbyggnad innebär det en utredning av fastighetsbilden och kartan kompletteras med inmätta markhöjder.

VA-enheten kompletterar nybyggnadskartan med servisledningar och förbindelsepunkt för kommunalt VA om fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt VA och servisledningar är anlagda till fastigheten. Obs! För att ansluta till kommunalt VA måste fastighetsägaren göra en VA-anmälan till kommunens VA-enhet i god tid innan önskad inkoppling.

Om fastigheten berörs av en detaljplan kompletteras nybyggnadskartan med detaljplansbestämmelser som anger var och hur stort man får bygga med mera.

Enkel nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta används vid förhandsbesked samt enklare åtgärder som plank, skylt med mera. Enkel nybyggnadskarta till situationsplan innehåller den information som finns för aktuell fastighet i kommunens kartdatabas. Det görs inga fältbesök. Kartan kompletteras med eventuella detaljplansbestämmelser.

Enkel kartutskrift

Enkel kartutskrift används vid ansökan som inte innebär någon utökning av byggnadsarea eller öppenarea, till exempel vid fasadändring, förhöjning av tak eller ändrad användning. Den kan skrivas ut från kommunens webbkarta Länk till annan webbplats. som visar var åtgärden ska ske. Den kan skrivas ut av vem som helst.

Checklista situationsplan

Följande ska ritas på kartan, som situationsplan, innan den skickas in tillsammans med din bygglovsansökan.

  • Byggnaden ska ritas ut skalenligt i kartan med tre vinkelrätta mått från ny byggnad till fastighetsgräns. Två mått ska utgå från samma hörn på byggnaden.
  • Föreslagen sockelhöjd, alternativt färdig golvhöjd
  • VA-ledningar från anslutningspunkt till husliv (vid nybyggnation).

Berörs min fastighet av en detaljplan?

Information om gällande detaljplaner. Länk till annan webbplats.

Taxa för nybyggnadskarta och enkel nybyggnadskarta år 2022

Karta A


Används vid nybyggnation av huvudbyggnad inom detaljplan.


Karta B 


Används vid nybyggnation av huvudbyggnad utanför detaljplan.


Karta C


Används vid tillbyggnad och nybyggnation av komplementbyggnad inom detaljplan. Endast bygglovspliktiga åtgärder.


Karta D


Används vid tillbyggnad och nybyggnation av komplementbyggnad utanför detaljplan. Endast bygglovspliktiga åtgärder.


Karta E


Används vid enklare åtgärder inom detaljplan, exempelvis skyltar och plank. Endast bygglovspliktiga åtgärder.


Karta F


Används vid förhandsbesked och enklare åtgärder utanför detaljplan samt bygglovsbefriade åtgärder.


Priset för respektive kartprodukt beror på tomtstorleken. Nedan visas kostnaden för de olika kartorna beroende på tomtstorleken. Priserna avser år 2022.

Tomtyta m²


<2 000


2 000-
4 999


5 000-
9 999


10 000-
15 000


> 15 000


Karta A


8 694 kr


14 490 kr


20 286 kr


26 082 kr


Timdebitering


Karta B


6 955 kr


11 592 kr


16 229 kr


20 866 kr


Timdebitering


Karta C


3 188 kr


3 474 kr


4 811 kr


5 216 kr


Timdebitering


Karta D


2 550 kr


2 782 kr


3 825 kr


4 173 kr


Timdebitering


Karta E


1 449 kr


1 739 kr


2 202 kr


2 608 kr


Timdebitering


Karta F


1 159 kr


1 391 kr


1 739 kr


2 087 kr


Timdebitering


Primärkarta

Övriga kartprodukter

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta. Den uppdateras fortlöpande och innehåller bland annat information om höjdkurvor, byggnader, vägkanter och belysningsstolpar.

Beställning av utdrag ur primärkartan

Utdrag ut primärkartan kan beställas som papper, pdf, dwg eller Esri Shapefil. Kostnad varierar baserat på areal på beställt område och beställt innehåll. En länk till beställningsblanketten finns här på sidan under Relaterad information.

Grundkarta

Grundkartan är ett juridiskt dokument som används i detaljplanarbetet och används som bakgrundskarta till detaljplan. Grundkartan tas fram i detaljplaneprocessen och det är primärkartan som ligger till grund i framtagandet.

Ortofoto

Flygfotografering av kommunen utförs med ett antal års mellanrum. Det senaste är från 2021 och urklipp ur ortofotot kan beställas mot en kostnad.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, Tisdagar och Torsdagar mellan klockan 09:30 – 11:30.

Öppet hus

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar mellan klockan 14:00-16:30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den