Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Strandskydd

Inom områden med strandskydd får inga nya byggnader och anläggningar uppföras. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. På vissa platser är strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter.

Strandskyddsdispens

Du kan ansöka om dispens från strandskyddet. Dispens från förbud inom strandskyddsområde prövas av samhällsbyggnadsnämnden. Om det finns särskilda skäl och åtgärden inte motverkar strandskyddets syfte kan dispens från strandskyddet ges. I ansökan ska du beskriva vad du vill bygga eller anlägga och syftet med åtgärden. Bifoga situationsplan och eventuella ritningar. Du måste också ange vilket eller vilka särskilda skäl som finns för dispens samt motivera varför.

Dispens kan endast ges om minst ett av följande skäl finns:

  1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  2. Området är redan avskilt från strandlinjen genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
  3. Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
  4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
  5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
  7. Området ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) och det är
  • ett enstaka en- eller tvåbostadshus som avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus eller
  • byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd som bidrar till utvecklingen av landsbygden.Det räknas inte som särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

Det räknas inte som särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

Samhällsbyggnadsnämnden får inte lämna dispens om särskilt skäl saknas. Om du är osäker på om åtgärden är dispenspliktig, är du välkommen att höra av dig till kommunen. Om åtgärden även kräver bygglov, rekommenderar vi att du först ansöker om och får strandskyddsdispens innan du ansöker om bygglov. I vissa fall behövs strandskyddsdispens även för bygglovsbefriade åtgärder och då behöver du skicka in en separat ansökan och ritningar.

För mer information om strandskyddet läs på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Processen för strandskyddsdispens, Handläggarguide för dispensprövning - Miljösamverkan Sverige. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den