Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tillsyn enligt plan- och bygglagen

Som tillsynsmyndighet för plan- och bygglagen i Ale kommun är det samhällsbyggnadsnämndens uppgift att kontrollera så att regler och bestämmelser i plan- och bygglagen följs. Oftast handlar tillsynsärenden om olovligt byggande, i folkmun kallat svartbygge, eller ovårdade fastigheter och tomter. Det vanligaste är att ett tillsynsärende startar efter att en anmälan inkommit till kommunen.

Syftet med tillsyn


Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Genom att tidigt klargöra och senare utöva sitt tillsynsansvar skickar samhällsbyggnadsnämnden en signal till byggherren att det finns en stor risk för att avsteg från lov eller regler ska bli upptäckta och resultera i krav på rättelse eller annan påföljd.

Tillsyn kan handla om:

Olovligt byggande

Någon har byggt något utan bygglov när bygglov eller anmälan krävs. Det kan till exempel handla om nybyggnader eller tillbyggnader, utvändig ändring, ändrad användning, murar eller plank. Olovligt byggande kan också vara när åtgärder vidtas som inte kräver lov eller, men som inte följer plan- och bygglagen i övrigt. Exempel på detta kan vara en renovering av ett kulturhistoriskt värdefullt hus som inte utför varsamt. Detta gäller också säkerhet så som trapp- och balkongräcken, skydd till pooler m.m.

Ovårdad fastighet

Byggnaders yttre och tomter ska hållas i vårdat skick. Det kan alltså handla om ovårdade tomter eller förfallna byggnader.

Obligatorisk ventilationskontroll

Det finns bestämmelser om regelbunden kontroll av ventilationen i en byggnad, så kallad OVK. Om bestämmelserna om OVK inte följs kan det bli ett tillsynsärende.

Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om det finns enkelt avhjälpta hinder som hejdar tillgängligheten eller användbarheten ska de åtgärdas. Om de inte åtgärdas kan det bli ett tillsynsärende. Du kan läsa mer om enkelt avhjälpta hinder här.

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar

I plan- och bygglagen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk, samt bestämmelser om hur och när de får användas. Om bestämmelserna inte följs kan det bli ett tillsynsärende.

Så startar ett tillsynsärende

Tillsynsärenden upprättas när samhällsbyggnadsnämnden får vetskap om att en bygglovspliktig åtgärd har utförts innan bygglov har beviljats eller startbesked har getts. Ett tillsynsärende kan starta på två olika sätt. Det vanligaste är att en anmälan inkommer till kommunen. Det kan antingen vara en känd anmälare eller en anonym anmälare. Det kan också vara så att vi upptäcker saker som inte uppfyller kraven i plan- och bygglagen vid till exempel tekniska samråd, arbetsplatsbesök eller när vi granskar protokoll.

Här kan du läsa mer om hur du kan göra en anmälan. När du gör en anmälan får du gärna bifoga bilder och en karta till din anmälan.

Handläggningstid

Vi handlägger tillsynsärenden utifrån prioriteringsordningen som samhällsbyggnadsnämnden antagit i en tillsynsplan. Ärenden som utgör fara för liv eller hälsa är högst prioriterade. Exempel på sådana ärenden är pågående byggnation som sker utan startbesked, plank som skymmer sikt, ödehus som kan rasa eller byggen med fallrisk. Ett tillsynsärende tar överlag lång tid att handlägga eftersom det behöver dokumenteras väl.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den