Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vad kostar ett bygglov?

Ale kommun tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende. Avgiften beräknas med hjälp av en taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Sammanställningen nedan ger exempel på avgifter vid några vanliga typer av bygg- och anmälningsärenden.

Du kan sällan få en exakt uppgift i förväg på vad ditt bygglov kommer att kosta. Det är svårt att bedöma ett ärendes storlek och hur komplicerat det är innan ärendet kommit in. Dessutom kan det under ärendets gång uppstå nya frågor. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd.

Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta byggenheten, se kontaktuppgifter nedan.

Exempel på avgifter

Kostnaden är beroende av en rad olika faktorer, såsom storlek på byggnationen, antal grannehöranden och remisser (sakägare). För att du som sökande ska kunna bilda dig en uppfattning av storleksordningen för din sökta åtgärd har vi dock sammanställt ett antal exempel.

Exemplen nedan kan ge dig en uppfattning om hur mycket din ansökan eller anmälan kan komma att kosta. Beräkningarna är gjorda utifrån 2023 års taxa.

Eventuellt tillkommande avgifter

Avgifter för exempelvis eventuell utsättning och lägeskontroll är inte inräknade i exemplen nedan. Ytterligare avgift kan även tillkomma beroende på hur många sakägare som ska höras i ditt ärende.


Prisexempel förhandsbesked, 2023 års taxa

Åtgärd

Prisexempel

Förhandsbesked, en tomt (inklusive sakägare)

26 485 kronor

Förhandsbesked för tomter utöver den första (när tomterna

ligger i anslutning till varandra i samma ansökan)

9 450 kronor


Prisexempel nybyggnad utom detaljplanelagt område, 2023 års taxa

Åtgärd

Storlek

Prisexempel, inklusive startbesked

Bygglov för en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuell komplementbyggnad - giltigt förhandsbesked finns

50 till 129 kvadratmeter bruttoarea

29 131kronor

Bygglov för en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuell komplementbyggnad - giltigt förhandsbesked finns

130–199 kvadratmeter bruttoarea

36 313kronor

Bygglov för en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuell komplementbyggnad - giltigt förhandsbesked finns

200–299 kvadratmeter bruttoarea

43 495 kronor

Bygglov för komplementbyggnad (till en- eller tvåbostadshus)

Större än 50 kvadratmeter bruttoarea

13 129 kronorPrisexempel inom detaljplanelagt område, 2023 års taxa

Åtgärd

Storlek

Prisexempel för planenligt bygglov, inklusive startbesked

Bygglov för en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuell komplementbyggnad

50 till 129 kvadratmeter bruttoarea

21 571 kronor

Bygglov för en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuell komplementbyggnad

130 till 199 kvadratmeter bruttoarea

28 753 kronor

Bygglov för en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuell komplementbyggnad

200 till 299 kvadratmeter bruttoarea

35 935 kronor

Bygglov för komplementbyggnad (till en- eller tvåbostadshus)

Upp till 50 kvadratmeter bruttoarea

4 687 kronor

Bygglov för komplementbyggnad (till en- eller tvåbostadshus)

Större än 50 kvadratmeter bruttoarea

9 349 kronor


Prisexempel, 2023 års taxa

Åtgärd

Storlek

Prisexempel, inklusive startbesked

Bygglov för fasadändring

Större del av fasad

5 317 kronor

Bygglov för fasadändring

Enstaka del av fasad

2 671 kronor

Bygglov för tillbyggnad

Upp till 15 kvadratmeter

5 292 kronor

Bygglov för tillbyggnad

16-49 kvadratmeter

9 324 kronor


Prisexempel övriga åtgärder inom detaljplanerat område, 2023 års taxa

Åtgärd

Storlek

Prisexempel, inklusive startbesked

Attefallsåtgärd - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad (till en- eller tvåbostadshus)

Upp till 30 kvadratmeter byggnadsarea

3 780 kronor


Attefallsåtgärd - anmälan om komplementbostadshus (till en- eller tvåbostadshus)

Upp till 30 kvadratmeter byggnadsarea

10 836 kronor

Attefallsåtgärd - anmälan om tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

Upp till 15 kvadratmeter

3 969 kronor

Installation av eldstad och rökkanal

-

2 205 kronor

Friggebod (varken bygglov eller anmälan krävs)

15 kvadratmeter byggnadsarea

0 kronor

Hela taxan

Plan och bygglovstaxan hittar du här.

Kostnad om byggnationen inte blir av

Om din ansökan avslås eller om ditt ärende avskrivs eller avvisas, tar vi ut en avgift för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet. Ett avslag, avvisat eller återtaget ärende kan därför i vissa fall kosta lika mycket som ett beviljat, beroende på nedlagd tid.

Exempel på andra tillkommande kostnader

Din byggnation kan även innebära andra kostnader. Vill du ansluta en ny eller en befintlig byggnad till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA) behöver du lämna in en VA-anmälan och betala en anläggningsavgift. Om du vill bygga ett komplementbostadshus behöver du till exempel betala ytterligare en bostadsenhetsavgift. Andra kostnader som kan tillkomma är exempelvis avgift för nybyggnadskarta.

Byggande utan bygglov och startbesked

Enligt plan- och bygglagen behöver du ett bygglov och ett startbesked för att bygga åtgärder som kräver lov och ett startbesked för sådant som kräver en anmälan. Den som bygger utan ett bygglov eller startbesked behöver betala en byggsanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet som är 48 300 kronor för år 2022 respektive 52 500 kronor för år 2023.

Kontakt

Ska du söka bygglov?
Kontakta bygglovshandläggare:
bygg@ale.se

Ska du söka startbesked?
Kontakta byggnadsinspektör:
bygg@ale.se

Kontaktcenter kan svara på många byggfrågor, men behöver du tala med handläggare eller inspektör kan de nås på telefontid på telefonnummer 0303-70 33 30.

Byggenheten besvarar frågor under följande telefontider:

Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09.30–11.30.

Besök oss gärna på öppet hus i Kontaktcenter i Nödinge. Vi finns på plats på onsdagar klockan 14.00-16.30.

Besök
Efter överenskommelse

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den