Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så här påverkas du

Ni som bor i Nol påverkas av arbetet. Dels måste både skolbarn och andra använda andra gång-, cykel- och bilvägar, dels kommer i genomsnitt 25 stora lastbilar per dag att köra från arbetsplatsen ut på motorvägen.

21 november: På fredag den 23 november börjar vi slå ner spont utefter Folketshusvägen (stöd för att skydda mot ras). Arbetet beräknas ta drygt en vecka. Biltrafiken kommer fortfarande att kunna köra på Folketshusvägen med viss omledning av körbanan. Gång- och cykeltrafikanter kommer att använda gång- och cykelbanor enligt bilden för etapp 2 nedan.

Trafikomläggningen sker i etapper.

Etapp 1

I den första etappen ska vi dra nya ledningar för vatten, avlopp, el och annat. Dessa läggs i de yttre delarna av området (det gröna området). Den rosa streckade linjen visar var det går att gå och cykla. En bro ligger över schaktet så att det går att passera det blåmarkerade området.

Skolväg etapp 1

Skolbarnen ska använda gång- och cykelvägarna som är markerade med rosa streck.

Etapp 2

I etapp 2 när vi börjar med det stora grävarbetet är hela saneringsområdet avspärrat. Det innebär att gång- och cykeltrafik från den östra sidan av Folketshusvägen måste runda arbetsplatsen på den södra sidan för att det ska finnas en säker passage över Folketshusvägen där skolbarnen inte behöver korsa lastbilstrafiken från saneringsområdet.

Skolväg etapp 2

Skolbarnen måste ta omvägen söder om arbetsområdet. Det är farligt att ta vägen norr om arbetsområdet eftersom de stora lastbilarna tar den vägen till motorvägen.

Staket runt arbetsområdet

Runt arbetsområdet kommer vi att ha ett två meter högt staket utöver det staket som redan finns runt byggnaden där förskoleklasserna går.

Hantering av jorden

Eftersom bly är så giftigt måste vi jobba med omfattande skyddsåtgärder. Kommunen vill att arbetet ska störa er som bor i Nol så lite som möjligt, hindra att föroreningarna sprids ut i Göta älv och förhindra att människor utsätts för föroreningarna. Därför kommer vi att gräva upp och ta bort förorenad jord och fylla på ren jord i mindre delar av området i taget. Jorden kommer att hållas fuktig för att inte damma.

För att förorenad jord inte ska spridas från saneringsområdet ska lastbilar om de kört i förorenad jord göras rena från förorenad jord på hjul och underreden. Lastbilsflaken kommer att vara täta och när jorden som körs bort innehåller höga halter av bly kommer de också att vara övertäckta.

Lastbilarna får bara köra på de gator som kommunen har anvisat. Dessa gator ska hållas rena och sopas.

Vatten som pumpas upp under saneringen ska renas innan det släpps tillbaka i bäcken. 

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den