Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kartprodukter

Geodataenheten tar fram olika kartprodukter som exempelvis nybyggnadskartor, vilka används som underlag vid ansökan om bygglov. Det finns även möjlighet att beställa andra kartprodukter som flygfoton eller utsnitt ur primärkartan.

Kartor för nybyggnation

Vid ansökan om bygglov behöver du lämna in en situationsplan där du på ett kartunderlag redovisar vad som avses byggas samt var på tomten byggnaden ska placeras. Kartunderlaget tas fram av kommunens mätingenjörer. Din situationsplan används sedan som ett underlag i bygglovshanteringen.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

När det ska byggas en komplementbyggnad eller tillbyggnad kompletteras kartan med mätobjekt som ligger i omedelbar närhet till berörd tomt som till exempel befintliga byggnader, luftburna ledningar, underjordiska VA-ledningar, markanordningslinjer (staket, murar, häck m.m.). skyddsvärda träd, belysnings- och ledningsstolpar m.m. Detaljer som finns på fastigheten och som inte finns med i kartdatabasen kompletteras med inmätning i erfordelig omfattning och läggs in i kartan.Vi försöker att utreda fastighetsbilden.

Ska det byggas en ny huvudbyggnad innebär det en utredning av fastighetsbilden och kartan kompletteras med inmätta markhöjder.

VA-enheten kompletterar nybyggnadskartan med servisledningar och förbindelsepunkt för kommunalt VA om fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt VA och servisledningar är anlagda till fastigheten. Obs! För att ansluta till kommunalt VA måste fastighetsägaren göra en VA-anmälan till kommunens VA-enhet i god tid innan önskad inkoppling.

Om fastigheten berörs av en detaljplan kompletteras nybyggnadskartan med detaljplansbestämmelser som anger var och hur stort man får bygga med mera.

Enkel nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta används vid förhandsbesked samt enklare åtgärder som plank, skylt med mera. Enkel nybyggnadskarta till situationsplan innehåller den information som finns för aktuell fastighet i kommunens kartdatabas. Det görs inga fältbesök. Kartan kompletteras med eventuella detaljplansbestämmelser.

Enkel kartutskrift

Enkel kartutskrift används vid ansökan som inte innebär någon utökning av byggnadsarea eller öppenarea, till exempel vid fasadändring, förhöjning av tak eller ändrad användning. Den kan skrivas ut från kommunens webbkartalänk till annan webbplats som visar var åtgärden ska ske. Den kan skrivas ut av vem som helst.

Checklista situationsplan

Följande ska ritas på kartan, som situationsplan, innan den skickas in tillsammans med din bygglovsansökan.

  • Byggnaden ska ritas ut skalenligt i kartan med tre vinkelrätta mått från ny byggnad till fastighetsgräns. Två mått ska utgå från samma hörn på byggnaden.
  • Föreslagen sockelhöjd, alternativt färdig golvhöjd
  • VA-ledningar från anslutningspunkt till husliv (vid nybyggnation)

Beställningsblankett

Beställningsblankett finns under E-tjänsterlänk till annan webbplats & blanketterPDF.

Berörs min fastighet av en detaljplan?

Information om gällande detaljplaner.länk till annan webbplats


Taxa för nybyggnadskarta och enkel nybyggnadskarta för 2020.

Karta A


Används vid nybyggnation av huvudbyggnad inom detaljplan.


Karta B 


Används vid nybyggnation av huvudbyggnad utanför detaljplan.


Karta C


Används vid tillbyggnad och nybyggnation av komplementbyggnad inom detaljplan. Endast bygglovspliktiga åtgärder.


Karta D


Används vid tillbyggnad och nybyggnation av komplementbyggnad utanför detaljplan. Endast bygglovspliktiga åtgärder.


Karta E


Används vid enklare åtgärder inom detaljplan, exempelvis skyltar och plank. Endast bygglovspliktiga åtgärder.


Karta F


Används vid förhandsbesked och enklare åtgärder utanför detaljplan samt bygglovsbefriade åtgärder.


Priset för respektive kartprodukt beror på tomstorkleken. Nedan visas kostnaden för de olika kartorna beroende på tomtstorleken. Priserna avser år 2020.

Tomtyta m²


<2 000


2 000-
4 999


5 000-
9 999


10 000-
15 000


> 15 000


Karta A


8 514 kr


14 190 kr


19 866 kr


25 542 kr


Timdebitering


Karta B


6 811 kr


11 352 kr


15 893 kr


20 434 kr


Timdebitering


Karta C


3 122 kr


3 406 kr


4 711 kr


5 108 kr


Timdebitering


Karta D


2 497 kr


2 724 kr


3 746 kr


4 087 kr


Timdebitering


Karta E


1 414 kr


1 703 kr


2 157 kr


2 554 kr


Timdebitering


Karta F


1 135  kr


1 362 kr


1 703 kr


2 043 kr


Timdebitering

 

Primärkarta

Övriga kartprodukter

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta. Den uppdateras fortlöpande och innehåller bland annat information om höjdkurvor, byggnader, vägkanter och belysningsstolpar.

Beställning av utdrag ur primärkartan

Utdrag ut primärkartan kan beställas som papper, pdf, dwg eller Esri Shapefil. Kostnad varierar baserat på areal på beställt område och beställt innehåll. En länk till beställningsblanketten finns här på sidan under Relaterad information.

Grundkarta

Grundkartan är ett juridiskt dokument som används i detaljplanarbetet och används som bakgrundskarta till detaljplan. Grundkartan tas fram i detaljplaneprocessen och det är primärkartan som ligger till grund i framtagandet.

Ortofoto

Flygfotografering av kommunen utförs med ett antal års mellanrum. Det senaste är från 2019 och urklipp ur ortofotot kan beställas mot en kostnad.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-11