Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kartprodukter

Vill du beställa nybyggnadskarta, flygfoton eller utdrag ur primärkartan? Ale kommun tillhandahåller flera olika kartprodukter mot beslutad taxa.

Nybyggnadskarta

Vid ansökan om bygglov och förhandsbesked behöver du beställa en av våra sex olika nybyggnadskartor (karta A, B, C, D, E eller F). Vår karthandläggare bedömer vilken av våra sex olika nybyggnadskartor som behövs för ditt ärende.

En nybyggnadskarta är en detaljerad karta som vi tar fram speciellt för fastigheten. Kartan visar bland annat befintliga byggnader, fastighetsgränser, vägar, plank, murar och belysningsstolpar. Om fastigheten berörs av en detaljplan kompletteras nybyggnadskartan med detaljplansbestämmelser som bland annat anger var och hur stort du får bygga. Kartans kvalitet och innehåll säkerställs genom att en mätningsingenjör från kommunen antingen gör inmätningar på plats eller på distans, då med hjälp av digitala verktyg.

Om fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) och servisledningar är anlagda till fastigheten kompletteras nybyggnadskartan med servisledningar. För att ansluta till kommunalt VA och för att få en förbindelsepunkt måste fastighetsägaren göra en VA-anmälan till kommunens VA-enhet i god tid innan önskad inkoppling. Läs mer om att ansluta till kommunalt vatten- och avlopp här.

Handläggningstiden för att ta fram en nybyggnadskarta är normalt på 3 veckor.

Så beställer du

Använd gärna vår e-tjänst för att beställa kartunderlag till situationsplan Länk till annan webbplats..

Taxa för nybyggnadskarta år 2023

Karta A


Används vid nybyggnation av huvudbyggnad inom detaljplan.


Karta B 


Används vid nybyggnation av huvudbyggnad utanför detaljplan.


Karta C


Används vid tillbyggnad och nybyggnation av komplementbyggnad inom detaljplan. Används främst för bygglovspliktiga åtgärder, men även när fastighetsgränser ska fastställas. Används även när man vill söka marklov.

Karta D


Används vid tillbyggnad och nybyggnation av komplementbyggnad utanför detaljplan. Används främst för bygglovspliktiga åtgärder, men även när fastighetsgränser ska fastställas.

Karta E


Används vid enklare åtgärder inom detaljplan, exempelvis skyltar och plank. Främst för bygglovspliktiga åtgärder, men även för att söka förhandsbesked.

Karta F


Används vid förhandsbesked och enklare åtgärder utanför detaljplan samt bygglovsbefriade åtgärder.


Priset för respektive kartprodukt beror på tomtstorleken. Nedan visas kostnaden för de olika kartorna beroende på tomtstorleken. Priserna avser år 2023.

Tomtyta m²


<2 000


2 000-
4 999


5 000-
9 999


10 000-
15 000


> 15 000


Karta A


9 450 kr


15 750 kr


22 050 kr


28 350 kr


Timdebitering


Karta B


7 560 kr


12 600 kr


17 640 kr


22 680 kr


Timdebitering


Karta C


3 465 kr


3 780 kr


5 229 kr


5 670 kr


Timdebitering


Karta D


2 772 kr


3 024 kr


4 158 kr


4 536 kr


Timdebitering


Karta E


1 575 kr


1 890 kr


2 394 kr


2 835 kr


Timdebitering


Karta F


1 260 kr


1 512 kr


1 890 kr


2 268 kr


Timdebitering


Enkel kartutskrift

Enkel kartutskrift används vid ansökan som inte innebär någon utökning av byggnadsarea eller öppenarea, till exempel vid fasadändring, förhöjning av tak eller ändrad användning. Den kan skrivas ut från kommunens webbkarta Länk till annan webbplats. som visar var åtgärden ska ske. Den kan skrivas ut av vem som helst.

Checklista situationsplan

Följande ska ritas på kartan, som situationsplan, innan den skickas in tillsammans med din bygglovsansökan.

  • Byggnaden ska ritas ut skalenligt i kartan med tre vinkelrätta mått från ny byggnad till fastighetsgräns. Två mått ska utgå från samma hörn på byggnaden (se exempelbild nedan).
  • Föreslagen sockelhöjd, alternativt färdig golvhöjd
  • VA-ledningar från anslutningspunkt till husliv (vid nybyggnation).
Illustration över hur korrekt måttsättning ska se ut. Tre vinkelräta mått mot fastighetsgräns utsatta, varav två till samma byggnadshörn.

Här är ett exempel på hur en korrekt måttsättning på situationsplan ska se ut.

Berörs min fastighet av en detaljplan?

Information om gällande detaljplaner. Länk till annan webbplats.

Övriga kartprodukter

Primärkarta

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta. Den uppdateras fortlöpande och innehåller bland annat information om höjdkurvor, byggnader, vägkanter och belysningsstolpar.

Beställning av utdrag ur primärkartan

Utdrag ut primärkartan kan beställas som papper, pdf, dwg eller Esri Shapefil. Kostnad varierar baserat på areal på beställt område och beställt innehåll. En länk till beställningsblanketten finns här på sidan under Relaterad information.

Grundkarta

Grundkartan är ett juridiskt dokument som används i detaljplanarbetet och används som bakgrundskarta till detaljplan. Grundkartan tas fram i detaljplaneprocessen och det är primärkartan som ligger till grund i framtagandet.

Ortofoto

Flygfotografering av kommunen utförs med ett antal års mellanrum. Det senaste är från 2021 och urklipp ur ortofotot kan beställas mot en kostnad.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den