Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Älvängen småstad

Strukturstudie Älvängen

I småstaden Älvängen ska stadskvaliteterna utvecklas i samma takt som antal invånare växer. Med stadskvaliteter menas bland annat ett levande och tryggt centrum med trivsamma mötesplatser för nöje, rekreation, kultur, avkoppling och handel.

FÖP Älvängen

För att få ett helhetsgrepp på Älvängens framtida utveckling håller kommunen på att ta fram ett förslag till översiktsplan för Ale kommun, en fördjupning för Älvängen 2045.

Platsutveckling och tidsbegränsade åtgärder

Mycket är på gång, men planering och genomförande av centrumkärnan tar tid. Att det tar lite tid innan planeringen för platsen är klar ger oss möjlighet att skapa en mötesplats, en arena, en aktivitetsyta under åren innan byggnationen kommer igång. De erfarenheter vi får av att "testa" platsen för olika aktiviteter kan vara värdefull när den mer permanenta bebyggelsen ska planeras och utföras.

Miniparken Älvgläntan

Kommunen har köpt in fastigheter längst med Göteborgsvägen för kommande utvecklingsprojekt. En av dessa byggnader var i så dåligt skick att det tyvärr behövdes rivas. Tomten är värdefull för kommande gestaltning när det gäller bland annat dagvattenhantering. Till dess har en minipark anlagts på den gamla villatomten.

Före detta ICA-fastigheten

En åtgärd som har genomförts innan mer långsiktig byggnation startar är att före detta ICA-huset är rivet. Med sitt centrala läge nära pendeltågstationen och Göteborgsvägen lämpar sig platsen som en målpunkt och mötesplats. Platsen ska användas till att öka attraktiviteten i centrum och den kan utnyttjas fritt av invånare och besökare.

Detaljplanering

I Älvängen pågår även ett antal övriga planprojekt för bostäder och centrumändamål.

  1. Detaljplan för bostäder och centrumändamål inom Utby 2:76 med flera (centrala Älvängen)
  2. Detaljplan för bostäder inom Utby 2:27
  3. Detaljplan 470 - ändring inom Starrkärr 4:60 med flera (överklagad)
  4. Detaljplan för bostäder inom Paradiset Länk till annan webbplats. (vilande)

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den