Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ansökan om detaljplaneläggning

Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggning är att visa vad marken inom ett visst område får användas till och hur bebyggelse ska utformas.

Planbesked

Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) finns det en möjlighet att ansöka om planbesked. Det innebär att kommunen ska redovisa sin avsikt i fråga om att inleda eller inte inleda ett detaljplanearbete i ett planbesked. Planbesked ska ges inom fyra månader efter inkommen komplett ansökan. Planbeskedet är inte bindande, inte heller möjligt att överklaga.

Avgift

Avgiften för handläggning av ett planbesked beror på ärendets omfattning och beräknas enligt kommunens gällande taxa. Kostnaden för planbeskedet beror på hur mycket arbete planenheten och de kommunala remissinstanserna behöver lägga ner för att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna ta ett beslut om planbesked. Timkostnaden är 1090kr/timme.

En uppskattning av kostnaden redovisas nedan:

Åtgärd

Exempel

Tid

Kostnad

Enkel

Ett fåtal hus med okomplicerade förutsättningar

cirka 30tim

cirka
33 000kr

Medel

Ett större antal hus eller där flera olika frågor behöver klaras ut, det kan gälla naturvärden, tillgång till vatten och väg, geotekniska frågor med mera.

cirka 40tim

cirka
44 000kr

Stor

Ett stort antal hus eller ett verksamhetsområde där många frågor behöver hanteras.

cirka 60tim

cirka
65 000kr


En avgift tas även ut om ansökan återtas. Kostnaden är baserad på upparbetad tid fram till återtagandet.

Mer information finns i plan-och byggtaxan.

Ansökan

Planprocesser startar normalt med att exploatören ansöker om planbesked för ny detaljplan eller för detaljplaneändring hos kommunen. Om du har en önskan att detaljplanelägga ett område i kommunen för bostäder, verksamheter eller annat ändamål kan du fylla in en ansökningsblankett och skicka in till oss. Vi ser gärna att intressenter kontaktar planering- och exploateringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen för en diskussion innan ansökan skickas in.

Ansökan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter
  • Personnummer/organisationsnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Beskrivning av projektet: Omfattningen och ändamålet med planläggningen (exempelvis: bostäder, verksamheter eller handel)
  • Karta över området
  • Sökandens och fastighetsägarens påskrift
  • Eventuellt övriga upplysningar

Ansökan skickas till Ale kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 449 80 Alafors
eller till plan@ale.se

Vad händer efter inlämnad ansökan?

När ansökan inkommit skickar kommunen ett skriftligt besked till sökande om att ärendet är komplett. Om ärendet inte är komplett skickas en begäran om komplettering till sökanden. Vi gör sedan en tjänstemannabedömning om platsens lämplighet. Ansökan går även ut på internremiss till berörda verksamheter i kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sedan om det är lämpligt att upprätta en detaljplan för aktuellt område.

Vad händer efter positivt beslut? 

Efter ett positivt beslut placeras ärendet i en turordning med beslutade planärenden som ska påbörjas. Inför uppstart tar planering- och exploateringsenheten kontakt med sökande för att teckna ett planavtal. Därefter handläggs ärendet enligt den gällande planprocessen.

Ta gärna del av:

Det finns även möjlighet att ansöka om detaljplaneläggning utan planbesked. Det finns då inget krav på kommunen att lämna besked inom fyra månader.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den