Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ansökan om detaljplaneläggning

Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggning är att visa vad marken inom ett visst område får användas till och hur bebyggelse ska utformas.

Planbesked

Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) finns det en möjlighet att ansöka om planbesked. Det innebär att kommunen ska redovisa sin avsikt i fråga om att inleda eller inte inleda ett detaljplanearbete i ett planbesked. Planbesked ska ges inom fyra månader efter inkommen komplett ansökan. Planbeskedet är inte bindande, inte heller möjligt att överklaga.

Avgift

Avgiften för ett planbesked beror på ärendets omfattning och beräknas enligt kommunens gällande taxa. Taxan för planbesked är uppdelad i tre olika nivåer och grundar sig på prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Taxan beräknas från grundbelopp (mPBB) som utgör en tusendel av prisbasbelopp vilket för 2018 motsvarar 45,50 kr. Nedan redovisas de olika avgiftsnivåerna:

Enkel åtgärd = 230 mPBB = 10 465 kr
Medelstor åtgärd = 350 mPBB = 15 925 kr
Stor åtgärd = 700 mPBB = 31 850 kr

Mer information finns i plan- och byggtaxan.PDF

Ansökan

Planprocesser startar normalt med att exploatören ansöker om planbesked för ny detaljplan eller för detaljplaneändring hos kommunen. Om du har en önskan att detaljplanelägga ett område i kommunen för bostäder, verksamheter eller annat ändamål kan du fylla in en ansökningsblankett och skicka in till oss. Vi ser gärna att intressenter kontaktar planenheten på sektor samhällsbyggnad för en diskussion innan ansökan skickas in.

  • AnsökningsblankettPDF

Ansökan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter
  • Personnummer/organisationsnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Beskrivning av projektet: Omfattningen och ändamålet med planläggningen (exempelvis: bostäder, verksamheter eller handel)
  • Karta över området
  • Sökandens och fastighetsägarens påskrift
  • Eventuellt övriga upplysningar

Lämnade personuppgifter i samband med denna ansökan kommer att införas i ADB-baserat register enligt personuppgiftslagen (PUL).

Ansökan skickas till Ale Kommun sektor samhällsbyggnad 449 80 Alafors
eller till plan@ale.se

Vad händer efter inlämnad ansökan?

När ansökan inkommit skickar kommunen ett skriftligt besked till sökande om att ärendet är komplett. Om ärendet inte är komplett skickas en begäran om komplettering till sökanden. Vi gör sedan en tjänstemannabedömning om platsens lämplighet. Ansökan går även ut på internremiss till berörda verksamheter i kommunen. Kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden beslutar sedan om det är lämpligt att upprätta en detaljplan för aktuellt område.

Vad händer efter positivt beslut? 

Efter ett positivt beslut placeras ärendet i en turordning med beslutade planärenden som ska påbörjas. Inför uppstart tar planenheten kontakt med sökande för att teckna ett planavtal. Därefter handläggs ärendet enligt den gällande planprocessen.

Ta gärna del av:

Det finns även möjlighet att ansöka om detaljplaneläggning utan planbesked. Det finns då inget krav på kommunen att lämna besked inom fyra månader.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-07-03 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.