Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan 470 - ändring inom Starrkärr 4:60 med flera

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Älvängen mellan Svenstorpsvägen och Garverivägen. Området är cirka 0,9 hektar stort och utgörs av ett grönområde samt en mindre grusplan som idag används som parkering. Marken ägs av kommunen.

Syfte

Syftet är att ändra planen så att den överensstämmer med de verkliga förhållandena på platsen för att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsreglering.

Planprocessen

Planarbetet påbörjades med begränsat standardförfarande enligt PBL (2010:900). Under samrådstiden kom synpunkter in som gör att planen fortsättningsvis behöver bedrivas med standardförfarande. Detta innebär att det finns möjlighet för sakägare och myndigheter att lämna synpunkter under granskningstiden. Ett planförslag var utställt på samråd med berörda sakägare och myndigheter under 8 juli - 31 augusti 2020

Granskning

Ett förslag till detaljplanen var utställt för granskning mellan den 17 november - 1 december 2020.

Arbete med antagandehandlingar inklusive granskningsutlåtande pågår där inkomna yttranden sammanfattas och besvaras.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Handlingar

InfobrevPDF
Protokoll SBN 2020-11-05 §168PDF
Plankarta med bestämmelser, 2007-03-01 reviderad 2020-11-05PDF
Tillägg till planbeskrivning för detaljplan 470, 2020-11-05PDF
Planbeskrivning (Dpl 470), 2008-04-09PDF
Samrådsredogörelse, 2020-11-05PDF
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2019-04-01PDF

Utredningar

Trafikutredning 2020-05-11PDF
Geoteknisk undersökning 2020-10-20PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-12-02