Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan 470 - ändring inom Starrkärr 4:60 med flera

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Älvängen mellan Svenstorpsvägen och Garverivägen. Området är cirka 0,9 hektar stort och utgörs av ett grönområde samt en mindre grusplan som idag används som parkering. Marken ägs av kommunen.

Syfte

Syftet är att ändra planen så att den överensstämmer med de verkliga förhållandena på platsen för att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsreglering.

Planprocessen

Planen bedrivs med begränsat standardförfarande enligt PBL (2010:900). Detta innebär att det finns möjlighet för sakägare och myndigheter att lämna synpunkter under samrådstiden. Om planförslaget godkänns under samrådet så kan kommunen utesluta granskningen. Det innebär att det inte återstår fler tillfällen att lämna synpunkter på efter samrådet.

Samråd

Ett planförslag är utställt på samråd med berörda sakägare och myndigheter mellan den 8 juli - 31 augusti 2020. Synpunkter ska ha kommit in senast den 31 augusti 2020 till:
Ale kommun samhällsbyggnadsnämnden 449 80 Alafors
eller till
plan@ale.se ange då "Ändring av detaljplan 470" i ämnesraden.

Handlingar

Infobrev
Protokoll SBN 2020-07-02 §101
Plankarta med bestämmelser, 2007-03-01 reviderad 2020-07-02
Tillägg till planbeskrivning för detaljplan 470, 2020-07-02
Planbeskrivning (Dpl 470), 2008-04-09
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2019-04-01

Utredningar

Trafikutredning 2020-05-11

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta till kontaktcenter   >

Sidan kontrollerades av:

den 2020-07-07