Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan 470 - ändring inom Starrkärr 4:60 med flera

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Älvängen mellan Svenstorpsvägen och Garverivägen. Området är cirka 0,9 hektar stort och utgörs av ett grönområde samt en mindre grusplan som idag används som parkering. Marken ägs av kommunen.

Syfte

Syftet är att ändra planen så att den överensstämmer med de verkliga förhållandena på platsen för att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsreglering.

Planprocessen

Planarbetet påbörjades med begränsat standardförfarande enligt PBL (2010:900). Under samrådstiden kom synpunkter in som gör att planen fortsättningsvis behöver bedrivas med standardförfarande. Detta innebär att det finns möjlighet för sakägare och myndigheter att lämna synpunkter under granskningstiden.

Samråd

Ett planförslag var utställt på samråd med berörda sakägare och myndigheter under 8 juli - 31 augusti 2020. Samrådet är avslutat och alla synpunkter kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Arbetet med granskningshandlingar pågår.

Handlingar

InfobrevPDF
Protokoll SBN 2020-07-02 §101PDF
Plankarta med bestämmelser, 2007-03-01 reviderad 2020-07-02PDF
Tillägg till planbeskrivning för detaljplan 470, 2020-07-02PDF
Planbeskrivning (Dpl 470), 2008-04-09PDF
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2019-04-01PDF

Utredningar

Trafikutredning 2020-05-11PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-02