Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan 470 - ändring inom Starrkärr 4:60 med flera

Överklagad

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande 2021-01-21 har överklagats. Ärendet har skickats till Mark- och miljödomstolen för prövning.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Älvängen mellan Svenstorpsvägen och Garverivägen. Området är cirka 0,9 hektar stort och utgörs av ett grönområde samt en mindre grusplan som idag används som parkering. Marken ägs av kommunen.

Syfte

Syftet är att ändra planen så att den överensstämmer med de verkliga förhållandena på platsen för att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsbildning.

Planprocessen

Planarbetet påbörjades med begränsat standardförfarande enligt PBL (2010:900). Under samrådstiden kom synpunkter in som gör att planen fortsättningsvis behöver bedrivas med standardförfarande. Detta innebär att det finns möjlighet för sakägare och myndigheter att lämna synpunkter under granskningstiden. Ett planförslag var utställt på samråd med berörda sakägare och myndigheter under 8 juli - 31 augusti 2020. Planen var utställd för granskning mellan den 17 november - 1 december 2020.

Antagande

Detaljplanen har antagits i samhällsbyggnadsnämnden §14 , 2021-01-21.

Handlingar

Protokoll SBN 2021-01-21 §14PDF
Plankarta med bestämmelser, 2007-03-01 reviderad 2021-01-21PDF
Tillägg till planbeskrivning för detaljplan 470, 2021-01-21PDF
Planbeskrivning (Dpl 470), 2008-04-09PDF
Granskningsutlåtande 2021-01-21PDF
Samrådsredogörelse, 2020-11-05PDF
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2019-04-01PDF

Utredningar

Trafikutredning 2020-05-11PDF
Geoteknisk undersökning 2020-10-20PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den