Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan 470 - ändring inom Starrkärr 4:60 med flera

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2018.12

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Älvängen mellan Svenstorpsvägen och Garverivägen. Området är cirka 0,9 hektar stort och utgörs av ett grönområde samt en mindre grusplan som idag används som parkering. Marken ägs av kommunen.

Syfte

Planändringen syftar till att ändra gällande detaljplan 470 så att den överensstämmer med de verkliga förhållandena på platsen, för att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsbildning, skapa en byggrätt som motsvarar marknadens efterfrågan gällande sporthall samt förbättra tillgängligheten för gående.

Planprocessen

Ett planförslag var utställt på samråd och granskning under 2020. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande 2021-01-21 överklagades. Mark- och miljödomstolen upphävde planen. Planarbetet har återupptagits och bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Samråd

Ett förslag till ändring av detaljplanen finns utställd för samråd mellan den 7 juni - 6 juli 2022. Planhandlingar finns upphängda på följande platser:

  • Kommunhuset i Alafors, våning 3
  • Älvängens bibliotek i resecentrum

Synpunkter framförs skriftligt senast den 6 juli 2022 till:

  • Ale kommun, Sektor samhällsbyggnad, 449 80 Alafors
    eller till
  • plan@ale.se, ange "ändring av detaljplan 470" i ämnesraden

Handlingar

Infobrev Pdf, 4 MB.
Rättelse 2022-06-14 Pdf, 198 kB.
Protokoll SBN 2022-01-19 §12 Pdf, 369 kB.
Tillägg till planbeskrivning för detaljplan 470, 2022-06-13 Pdf, 2 MB.
Planbeskrivning (Dpl 470), 2008-04-09 Pdf, 561 kB.
Plankarta, 2007-03-01 reviderad 2022-05-31 Pdf, 26 MB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-06-13 Pdf, 743 kB.

Utredningar

Trafikutredning 2020-05-11 Pdf, 965 kB.
Geoteknisk undersökning 2020-10-20 Pdf, 2 MB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den