Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Båstorp 6:7 med flera

Flygfoto över Båstorp med utmarkerat planområde i form av en streckad linje

Områdesbeskrivning

Området är beläget på landsbygdsområde norr om Älvängen mellan Göta älv och väg E45. Planområdet är cirka 5 hektar stort. Marken är privatägd.  

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av cirka 45 nya bostäder. Planen ska också ge förutsättningar för gemensamma sociala aktiviteter inom planområdet och säkerställa möjligheten att bygga ut teknisk service och infrastruktur till och inom planområdet.

Planprocessen

Planen bedrivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).

Samråd

Ett planförslag var utställt för samråd under tiden 17 juni - 21 augusti 2020. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. Arbete med att ta fram granskningshandlingar pågår.

Handlingar

InformationsbrevPDF
Protokoll SBN 2020-06-04 §92PDF
Plankarta med bestämmelser 2020-06-04PDF
Planbeskrivning 2020-06-04PDF
Illustrationsplan 2020-05-11PDF
Behovsbedömning 2020-06-02PDF

Utredningar

Geoteknisk utredning PM 2016-05-06PDF
Geoteknisk utredning MUR 2016-04-29PDF
Arkeologisk utredning i Skepplanda 2016:11PDF
Bullerutredning 2016-01-18PDF
Bullerutredning 2020-05-07PDF
Naturvärdesinventering 2016:15PDF
Trafikutredning 2018-07-05PDF
VA-utredning 2018-02-13PDF
Förstudie Båstorp – Kattleberg, Ale kommun 2014-06-10PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den