Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Båstorp 6:7 med flera

Flygfoto över Båstorp med utmarkerat planområde i form av en streckad linje

Områdesbeskrivning

Området är beläget på landsbygdsområde norr om Älvängen mellan Göta älv och väg E45. Planområdet är cirka 5 hektar stort. Marken är privatägd.  

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av cirka 45 nya bostäder. Planen ska också ge förutsättningar för gemensamma sociala aktiviteter inom planområdet och säkerställa möjligheten att bygga ut teknisk service och infrastruktur till och inom planområdet.

Planprocessen

Planen bedrivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).

Samråd

Ett planförslag finns utställd för samråd mellan den 17 juni - 21 augusti 2020. Under denna tid finns planhandlingar uppsatta på följande platser:

  • Alafors kommunhus, våning 3
  • Älvängens bibliotek

Eventuella synpunkter framförs skriftligt senast den 21 augusti 2020 till:

  • Ale kommun Samhällsbyggnadsnämnden 449 80 Alafors
    eller till
  • plan@ale.se ange då "detaljplan Båstorp 6:7" i ämnesraden.

Tisdagen den 30 juni kl. 18.00-20.00 svarar planarkitekt Martin Forsman Hallberg på eventuella frågor på telefon 0303-70 30 87

Handlingar

Informationsbrev
Protokoll SBN 2020-06-04 §92
Plankarta med bestämmelser 2020-06-04
Planbeskrivning 2020-06-04
Illustrationsplan 2020-05-11
Behovsbedömning 2020-06-02

Utredningar

Geoteknisk utredning PM 2016-05-06
Geoteknisk utredning MUR 2016-04-29
Arkeologisk utredning i Skepplanda 2016:11
Bullerutredning 2016-01-18
Bullerutredning 2020-05-07
Naturvärdesinventering 2016:15
Trafikutredning 2018-07-05
VA-utredning 2018-02-13
Förstudie Båstorp – Kattleberg, Ale kommun 2014-06-10

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta till kontaktcenter   >

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-16