Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1

Ortofoto över planområdet

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2011.76

Överklagad

Detaljplanen har antagits i Kommunfullmäktige §98, 2021-03-29. Beslutet har överklagats och ärendet har skickats över till Mark- och miljödomstolen för prövning.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i sydöstra Alafors längs med Sjövallavägen (öster ut) och Rishedsvägen (norr ut) och är cirka 3,4 hektar stort.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny bebyggelse ska anpassas till platsens topografiska förutsättningar och omgivande bebyggelse. Målet med den tillkommande bebyggelsen är att stödja Alafors utveckling genom att ge underlag för befintlig service. Den ska även säkerställa gång- och cykelvägen längs Sjövallavägen.

Planprocessen

Planarbetet har bedrivits med normalt planförfarande enligt plan och bygglagen (PBL) 1987:10.
Ett planförslag var på samråd under våren 2014. Efter samrådet utökades planområdet. Planen var på utställning under våren 2015. Efter utställningen gjordes förändringar i planförslaget, planområdet minskades återigen till att mer motsvara samrådsförslaget. Planen ställdes därför ut på en andra utställning mellan den 12 juni - 10 augusti 2020. Samhällsbyggnadsnämnden godkände planförslaget den 21 januari 2021och överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för beslut.

Antagande

Detaljplanen har antagits i Kommunfullmäktige §98, 2021-03-29.

Relaterad information

  1. Pågående planer på samråd och granskning/utställning

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den