Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1

Ortofoto över planområdet

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i sydöstra Alafors längs med Sjövallavägen (öster ut) och Rishedsvägen (norr ut) och är cirka 3,4 hektar stort.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny bebyggelse ska anpassas till platsens topografiska förutsättningar och omgivande bebyggelse. Målet med den tillkommande bebyggelsen är att stödja Alafors utveckling genom att ge underlag för befintlig service. Den ska även säkerställa gång- och cykelvägen längs Sjövallavägen.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt plan och bygglagen (PBL) 1987:10.
Ett planförslag var på samråd under våren 2014. Efter samrådet utökades planområdet. Planen var utställd under våren 2015. Efter utställningen gjordes förändringar i planförslaget, planområdet minskades återigen till att mer motsvara samrådsförslaget och planen ställdes därför ut på en andra utställning mellan den 12 juni - 10 augusti 2020. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 januari 2021 att godkänna planförslaget och överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för beslut.

Antagande

Detaljplanen har antagits i Kommunfullmäktige §98, 2021-03-29.

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunens digitala anslagstavla

Eventuella besvär över beslutet framförs skriftligt senast den 21 april 2021 till:

Ale kommun
Sektor kommunstyrelsen
Kansli- och säkerhetsavdelningen
449 80 ALAFORS.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden har förlorat rätten att överklaga den antagna planen.

Relaterad information

  1. Pågående planer på samråd och utställning

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den