Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:134 med flera

Ortofoto över planområde

Områdesbeskrivning

Planområdet är ca 1,4 hektar stort och ligger i anslutning till Gamla Kilandavägen och Fyrklövergatan, cirka 700 meter från pendeltågstationen i centrala Nödinge. Planområdet består av kuperad och delvis skogsbevuxen mark som till största del utgörs av en slänt i sydväst läge.

​Syfte

Planeringens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder i området. Planförslaget syftar till att tillskapa en bebyggelse med smala lamellbyggnader i varierade höjder som följer landskapets topografi.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900, SFS 2014:900). Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Nödinge.

Samråd

Ett planförslag har varit ute på samråd mellan den 10 mars - 3 april 2020. Inkomna synpunkter kommer nu att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Handlingar

KungörelsePDF
InformationsbrevPDF
Protokoll SBN 2020-02-20 §36PDF
PlanbeskrivningPDF
Plankarta med bestämmelser och illustrationPDF
Undersökning av betydande miljöpåverkanPDF

Utredningar

Geotekniskt PM, 2014-06-05 rev. 2019-10-30PDF
Geotekniskt PM-ny tillfartsväg, 2020-03-06PDF
Markteknisk undersökning MUR, 2014-06-05PDF
Markteknisk undersökning MUR-ny tillfartsväg, 2019-01-22PDF
Väg- och VA-utredning, 2019-11-18PDF
Trafikutredning, planritningPDF
Trafikutredning, 2019-02-25 rev. 2020-03-05PDF
Dagvattenutredning, 2019-02-25 rev. 2020-03-05PDF
Bullerutredning, 2019-11-18PDF
PM Natur, 2019-12-20PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den