Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Skepplanda 8:4 med flera

Flygfoto med plangräns för Skepplanda 8:4 med flera

Överklagad

Kommunfullmäktiges beslut om antagande 2019-12-16 har överklagats. Ärendet skickas till Mark- och miljödomstolen för prövning.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger längst med Påvels väg i Skepplanda i anslutning till befintlig villabebyggelse och ett större natur- och rekreationsområde. Området är cirka 16000 kvm stort och utgörs av en sluttande gräsyta. Marken ägs av kommunen.

Syfte

Planens syfte är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Syftet är också att säkerställa tillgänglighet till natur- och rekreationsområdet söderut.

Planprocessen

Planen har bedrivits med utökat förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).
Ett planförslag var på samråd mellan den 30 januari - 20 februari 2018. Planen var utställd för granskning mellan den 10 oktober - 1 november 2018.
Betydande ändringar gjordes i planhandlingarna efter granskningen. Ett omarbetat planförslag var utställt för granskning mellan den 16 april - 9 maj 2019. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019 att godkänna planförslaget.

Antagande

Detaljplanen har antagits i Kommunfullmäktige §210, 2019-12-16.

Handlingar

Protokoll KF 2019-12-16 §210PDF
Anslag om antagandePDF
Planbeskrivning, 2019-09-02 PDF
Plankarta med bestämmelser, 2019-09-02 PDF
Illustrationskarta, 2019-04-11 PDF
Grundkarta, 2018-12-17PDF
Granskningsutlåtande2, 2019-09-02PDF
Granskningsutlåtande, 2019-04-11PDF
Samrådsredogörelse, 2018-10-08PDF
Behovsbedömning, 2017-09-18PDF

Utredningar

Geoteknisk utredning, 2017-04-07 rev 2019-06-20 PDF
Markteknisk undersökning (MUR), 2018-08-14 rev 2019-06-20PDF
Släntbesiktning, 2017-03-31PDF
VA- och dagvattenutredning, 2017-12-20PDF
Trafikutredning, 2017-10-11PDF
Riskutredning, 2018-03-19PDF
Trafik- och verksamhetsbullerutredning, 2017-11-15PDF
Skyfallsscenario, 2018-05-25PDF
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 2018-06-25PDF
Solstudie, 2018-10-08PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-01-13