Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder och skola inom Backa 1:13 m.fl.

Ortofoto över södra Nödinge med planområdesgräns för detaljplan Backa 1:13 med flera

Områdesbeskrivning

Planområdet, som är ca 80 hektar stort, ligger söder om Nödinge i anslutning till golfbanan. Pendeltågsstationen ligger 1-2 kilometer norr om planområdet. Området innefattar Lahallsåsen och är delvis mycket kuperad. 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse och skola samt att värna befintliga natur- och kulturvärden liksom förutsättningarna för rekreation och friluftsliv.

Planprocessen

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Ett planförslag var på samråd under 2016. Planen har under en tid varit vilande men är nu återupptagen.

Samrådshandlingar

InfobrevPDF
Protokoll SBN §12, 2016-02-25PDF
Planbeskrivning 2016-01-27PDF
Plankarta del 1, 2016-01-27PDF
Plankarta del 2, 2016-01-27PDF
Illustrationskarta 2016-01-27PDF
Grundkarta 2016-01-21PDF
Behovsbedömning 2014-01-31PDF

Utredningar

Geoteknisk utredning rev. 2015-10-08PDF
Erosionsutredning 2014-04-30PDF
Kulturhistorisk utredningPDF
Trafikutredning 2015-02-13PDF
Utredning för bullerdämpande åtgärder längs Backavägen 2003-11-12PDF
Trafikbullerutredning 2015-09-23PDF
Miljökonsekvensutredning (MKB) 2016-01-20PDF
VA- och dagvattenutredning 2015-10-27PDF
Översiktlig naturinventering 2011PDF
Översiktlig naturinventering 2008PDF
Grodinventering 2012-05-11PDF
Arkeologisk rapport 2015:9PDF
Arkeologisk rapport 2013:14PDF
Arkeologisk rapport 2012:19PDF
Arkeologisk rapport 2012:5PDF
Arkeologisk rapport 2008:20PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den