Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för verksamheter inom Äskekärr 3:4 med flera

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget strax öster om väg E45 norr om Alafors och söder om Älvängen. Planområdets yta är ca 8 hektar stort.

Syfte

Syftet är att pröva lämpligheten av planområdet för verksamhetsändamål. Inriktning för området är tillverkningsindustri, tekniska anläggningar samt lager och uppställning.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med ett standard förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900, SFS 2014:900)

Samråd

Planen har varit ute på samråd mellan 17 juni - 19 augusti 2016. Inkomna synpunkter sammanställas och kommer att kommenteras i en samrådsredogörelse. Arbetet med att ta fram granskningshandlingar pågår.

Handlingar

InformationsbrevPDF
Beslut SBN § 64 2016-06-09PDF
PlanbeskrivningPDF
Plankarta med bestämmelserPDF
BehovsbedömningPDF

Utredningar

VA- dagvattenutredning, rev 2016-02-08PDF
PM Geoteknik rev 2 2013-05-23PDF
PM Komplettering Geoteknisk utredning 2016-02-09PDF
Riskutredning 2012-03-14PDF
Kvantifierad riskutredning 2013-01-30PDF
Trafikutredning 2012-06-04 rev 2013-01-30PDF
Häljered PM vänstersvängfält 2013-07-01PDF
Rapport arkeologisk utredning 2012:8PDF
Översiktlig naturinventering 2011-06-22PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den