Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för verksamheter inom Osbacken 1:28 med flera

Flygfoto över Alaforsmotet med rödmarkerat planområde för Osbacken1:28 med flera

Områdesbeskrivning

Planområdet omfattar ca 6 hektar och ligger i anslutning till Alaforsmotet. Området är tidigare inte detaljplanelagt och består av både kommunal och privatägd mark.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för verksamheter och kontor.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt plan och bygglagen (PBL) 1987:10. Ett planförslag var på utställning under 2011. Planen var därefter vilande men återupptogs under sommaren 2019. Ett förslag till detaljplanen var utställt på en andra utställning mellan den 12 maj - 9 juni 2020. Samhällsbyggnadsnämnden godkände planförslaget inför antagande 2020-09-24 §142.

Antagande

Detaljplanen har antagits i Kommunfullmäktige §189, 2020-11-09. Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Eventuella besvär över beslutet framförs skriftligt senast den 5 december 2020 till:

Ale kommun
Sektor kommunstyrelsen
Kansli- och säkerhetsavdelningen
449 80 ALAFORS.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har förlorat rätten att överklaga den antagna planen.

Handlingar

Protokoll KF 2020-11-09 §189PDF
Utställningsutlåtande 2 2020-09-01PDF
Plankarta med bestämmelser 2020-09-01PDF
Illustrationskarta 2020-09-01PDF
Planbeskrivning 2020-09-01PDF
Genomförandebeskrivning 2020-09-01PDF
UtställningsutlåtandePDF
SamrådsredogörelsePDF
BehovsbedömningPDF

Utredningar

Riskutredning 2020-08-26PDF
PM Stabilitet 2020-09-18PDF
Geoteknisk utredning 2010-09-09 reviderad 2011-12-08PDF
Bergteknisk besiktning PM 2011-11-30PDF
VA- och dagvattenutredning 2010-06-28 reviderad 2011-01-21PDF
Dagvattenutredning 2019-12-02 reviderad bilaga2 2020-01-15PDF
Naturinventering 2010PDF
Trafikutredning 2020-01-16PDF
Särskild utredning (arkeologi) 2010PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2021-01-26