Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för industriändamål inom Stora Viken 2:1 m.fl.

Stora Vikens verksamhetsområde

Foto: Ale kommun

Vilande

Ärendet är vilande, vilket innebär att inget arbete pågår. På sikt är avsikten att arbetet ska återupptas men tidplanen är i nuläget oklar.

Syfte

Syftet är att pröva lämpligheten av planområdet för verksamhetsändamål. Ett planprogram över området godkändes av kommunstyrelsen 2007-05-04. Planprogrammet föreslog en utveckling av motorsport inom programområdet. Detta är inte längre aktuellt eftersom kommunen inte äger marken i den södra delen där motorsportsverksamheten föreslogs.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt plan och bygglagen.

Samråd

Ett planförslag har varit ute på samråd mellan 19 december 2014 - 30 januari 2015.

Handlingar

InfobrevPDF
PlanbeskrivningPDF

GenomförandebeskrivningPDF

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

BehovsbedömningPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

FastighetsförteckningPDF

Utredningar

IndustribullerutredningPDF
Industribullerutredning, bilagaPDF
LandskapsanalysPDF

RiskutredningPDF

Riskutredning, bilagaPDF

TrafikutredningPDF

Trafikutredning, bilagaPDF

VA- och dagvattenutredningPDF

Geoteknisk undersökning, R-geoPDF

Programhandlingar

Planprogram för Stora Viken, Godkännandehandling 2007-05-04PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den