Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplanering för Nödinge centrum

En visionsfilm för centrala Nödinge

Flygfoto över Ale Torg i Nödinge

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Nödinge strax öster om väg E45, i direkt anslutning till Nödinge pendeltågstation. Området är plant och består i huvudsak av hårdgjorda ytor och bebyggelse för centrum- och verksamhetsändamål. Planområdet är cirka 7 hektar stort. Marken ägs i huvudsak av Ale kommun och Balder fastighets AB. Delar av planområdet har markanvisats till Alebyggen och Peab. 

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av planområdet för i huvudsak centrumändamål, bostäder och kontor samt parkering. Syftet är också att skapa en sammanhängande småstadsstruktur med välutformade byggnader och platser samt att förstärka kopplingen till stationsområdet.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Ett planförslag var utställt på samråd den 10 juni - 20 augusti 2020

Här kan du få reda på vad en detaljplan är och vad som menas med samråd.

Är du nyfiken på hur Nödinge centrum kan komma att se ut i framtiden så finns en modell samt karta och skisser över området i Svensk Fastighetsförmedlings lokal, Ale Torg i Nödinge

Samråd

Samrådet är avslutat. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. Arbete med att ta fram granskningshandlingar pågår.

Här har du möjlighet att få reda på mera om vad som händer framöver i planarbetet

Handlingar

InformationsbrevPDF
Protokoll SBN 2020-06-04 §86PDF
Plankarta med bestämmelser 2020-06-04PDF
Illustrationskarta 2020-06-04PDF
Planbeskrivning 2020-06-04PDF
Behovsbedömning 2018-11-16PDF

Utredningar

Miljökonsekvensbeskrivning 2020-05-19PDF
Geoteknisk utredning PM 2018-12-14PDF
Markteknisk undersökning MUR 2018-12-14PDF
bilagor till Markteknisk undersökning MUR 2018-12-14PDF
Trafikutredning 2020-05-24PDF
Naturvärdesinventering 2019-08-14PDF
Dagvattenutredning 2020-05-15PDF
Riskutredning - farlig gods 2019-03-25PDF
Vibrationsutredning - tågtrafik 2019-04-03PDF
Trafikbullerberäkning 2020-05-27PDF
Trafikalstring 2020-05-24PDF
Bulleranalys - ljuddämpad sida 2020-04-09PDF
Miljöteknisk undersökning 2019-05-16PDF
bilagor till Miljöteknisk undersökning 2019-05-16PDF
Luftmiljöutredning 2020-04-08PDF
Nödinge framtida spillvattenavledning 2020-05-26PDF
Dagsljusstudie 2020-02-11PDF
Solstudie 2020-05-07PDF
FÖP Nödinge kapacitetsutredning 2019-10-08PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den