Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplanering

En översiktsplan (ÖP) ska ge vägledning och stöd i beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta.

Älvängen ortofoto

Översiktsplan

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den är vägledande när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser, prövar bygglov enligt plan- och bygglagen och när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen ska redovisa en avvägning mellan olika allmänna intressen. Planens innebörd och konsekvenser ska tydligt kunna utläsas i planhandlingarna. Läs mer om Ale kommuns översiktsplan, Ale ÖP 07.

Fördjupning och tillägg till översiktsplan

Dagens samhällsförändringar sker i en allt snabbare takt. Nya planeringsanspråk och intressen gör att översiktsplanen kan behöva ses över kontinuerligt för att behålla sin funktion som ett strategiskt vägledande beslutsunderlag. Genom att arbeta med fördjupningar av och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen underlättas arbetet med ändringar och kompletteringar utan att hela planen måste göras om.

En fördjupad översiktsplan (FÖP) kan göras över ett geografiskt avgränsat område, exempelvis en tätort.
Ett tillägg till översiktsplanen behandlar planeringsfrågor som berör hela kommunen, exempelvis vindkraft.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2018-09-18