Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

FÖP Nödinge

Ett förslag till översiktsplan för Ale kommun, en fördjupning för Nödinge 2030 (FÖP) har antagits av kommunfullmäktige 2018-06-18 .

Akvarell över liv och rörelse i våran vardag

FÖP står för fördjupning av översiktsplanen.

Överklagad

Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 har överklagats. Ärendet har skickats till Förvaltningsrätten.

Planeringens syfte

Planen ersätter kommunens översiktsplan inom det utpekade geografiska området och är vägledande för kommande detaljplanering, bygglov och övriga beslut. Med avstamp i Nödinges befintliga kvaliteter är syftet att stärka ortens utveckling till en attraktiv småstad.

Vad har hänt?

Ett planförslag var utställt för samråd under hösten 2015. Utifrån vad som framkom av inkomna synpunkter och genomförda dialoger gjordes ett flertal ytterligare studier om bland annat sociala frågor, barnperspektiv och påverkan på riksintressen. Synpunkterna från samrådet finns sammanställda och besvarade i en samrådsredogörelsePDF.
Ett reviderat planförslag var på utställning mellan den 15 maj och 31 juli 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda och kommenterade i ett särskilt utlåtandePDF.

Antagande

Planen har antagits av kommunfullmäktige §105, 2018-06-18.

När en översiktsplan har antagits ska en så kallad särskild sammanställning upprättas som beskriver hur arbetet med miljöfrågorna enligt miljöbalken har hanterats i planarbetet. En särskild sammanställning har godkänts av kommunfullmäktige §106 2018-06-18.

Handlingar

 1. Protokoll Kommunfullmäktige §105 2018-06-18PDF
 2. Protokoll Kommunfullmäktige §106 2018-06-18PDF
 3. Översiktsplan för Ale kommun FÖP Nödinge 2030, 2018-04-11 PDF
 4. Ekonomisk konsekvensanalys, 2017-03-31PDF
 5. Miljökonsekvensbeskrivning, 2018-02-22PDF
 6. Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, 2017-03-20PDF
 7. Särskilt utlåtande, 2018-04-13PDF
 8. Samrådsredogörelse, 2017-03-31PDF
 9. Särskild sammanställning 2018-05-02PDF

Utredningar och kunskapsunderlag

 1. Stadsbyggnadskvaliteter i Nödinge, 2017-03-16PDF
 2. Stadslivsanalys, 2016-11-11PDF
 3. Strukturstudie för centrala Nödinge, 2009PDF
 4. PM Social hållbarhet, 2015-08-12PDF
 5. Kulturhistoriska kvaliteter i Nödinge, juni 2015PDF
 6. Nödinge 2040, idéskiss 2014PDF
 7. Sociotopvärden i Ale kommun, 2017-01-09PDF
 8. Inventering av generella biotopskyddsobjekt i Nödinge 2017-02-15PDF
 9. Naturvärdesinventering vid Vimmersjön, 2016-11-27PDF
 10. Översiktlig beskrivning av naturvärden i Nödinge, 2017-02-10PDF
 11. Tänkbar markanvändning vid Vimmersjön i Nödinge, 2017-08-15PDF
 12. Luftutredning Nödinge, 2016-06-28PDF
 13. Kompletterande trafikanalys Nödinge FÖP, 2018-04-10PDF
 14. Trafikbullerberäkning, 2017-02-03PDF
 15. Trafikutredning Nödinge, oktober 2016PDF
 16. Riktlinjer för vibrationer 2015-05-29PDF
 17. PM geoteknik avseende erosion och stabilitet 2016-09-05PDF
 18. VA- och dagvattenutredning, 2015-09-18PDF

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-07-20 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.