Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan Ale ÖP 07

Det övergripande målet med översiktsplanen (ÖP) är att skapa en gemensam syn på hur kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen anger de strategiska utgångspunkterna för att skapa gynnsamma förutsättningar för en positiv utveckling i Ale och för en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun.

Utdrag ur översiktsplan Ale 07 Nödinge

Ale ÖP 07

Översiktsplanen visar vilken inriktning Ale kommun har för bebyggelseutvecklingen och andra beslut som berör den framtida fysiska miljön. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och belyser de viktigaste markanvändningsfrågorna fram till år 2020.

Inriktningen i översiktsplanen är i första hand att ge förslag på nya utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter. Fördelningen av utbyggnaden föreslås ske med tyngdpunkt på Nödinge och Älvängen, men även så att samtliga orter får ett bebyggelsetillskott.

Ale kommuns översiktsplan, Ale ÖP 07

Ladda ner översiktsplanen

Aktualitetsprövning av Ale ÖP 07

Syftet med aktualitetsprövningen av översiktsplanen är att presentera vilka förändringar som skett sedan planen antogs och hur detta påverkar översiktsplanen.

Ale ÖP07 har en tidshorisont till år 2020. En kommunövergripande översiktsplan bör ha en tidshorisont om 25 år för att kunna peka ut framtidsvisioner och säkra hållbar utveckling.

Sedan översiktsplanen och dess tillägg antogs (kommunfullmäktige 2007-09-24) har mycket hänt som berör mark- och vattenanvändningen. Ale kommun är i en tillväxtfas och behöver en samlad bild över den kommunala översiktsplaneringen för att säkra hållbar stadsutveckling.

Slutsatsen av aktualitetsprövningen är att övervägande del av översiktsplanen är inaktuell, se rapport nedan.

Översiktsplanens innehåll ändras inte av beslutet om aktualitetsförklaring. Den gäller tills en ny kommunövergripande översiktsplan är antagen.

Ladda ner Ale ÖP 07

I översiktsplanen ingår även följande geografiska och tematiska fördjupningar:

Kartor över hela kommunen

Användning av mark- och vattenområden - Ortsvis

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den