Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan 2021

Kommunen har tagit fram en ny översiktsplan (ÖP) som sträcker sig fram till år 2050. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 15 november 2021. Planen vann laga kraft 11 december 2021.

Framtidsbild

Framtidsbild Ale 2050 - tillsammans mot en hållbar framtid.

Ale översiktsplan 2021

Kommunen har tagit fram en ny översiktsplan som sträcker sig fram till år 2050. Tiden för samrådet var våren 2021 och utställningen var tillgänglig sommaren 2021.

  1. Länk till Ale översiktsplan 2021 Länk till annan webbplats.

De synpunkter som inkom under samrådet och utställningen har använts i arbetet. Synpunkterna är sammanställda med kommentarer i samrådsredogörelse och utställningsutlåtande.

Fördjupning av översiktsplanen

Översiktsplanen kan ändras genom en fördjupning. En sådan innebär en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden inom ett visst geografiskt område. Skälet är att översiktsplanen ska kunna fungera som en tydlig vägledning inför efterföljande beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen, till exempel för bygglov.

Nu arbetar vi med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Älvängen.

Tillägg till översiktsplanen

Översiktsplanen kan även ändras genom ett tillägg. Det innebär att planeringsfrågor som inte tidigare har tagits upp i översiktsplanen behandlas över hela kommunens yta. Genom att arbeta med tillägg till översiktsplanen kan planen hållas aktuell i väntan på en omarbetning. Frågor som kan behandlas genom tillägg till översiktsplanen är till exempel vindkraft, förorenade områden, farligt gods, tysta områden och översvämningsområden.

Sidan kontrollerades av:

den