Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så kan du påverka

Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny plan tas fram. Under planprocessen har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget vid vissa specifika tillfällen. Ju tidigare i planprocessen du framför dina synpunkter, desto bättre.

Schematiskt bild över planprocessen från förslag till antagande.

Lämna dina synpunkter skriftligt

När vi tar fram en översiktsplan, fördjupning av översiktsplan eller ett tematiskt tillägg till översiktsplanen har du möjlighet att framföra dina synpunkter genom ett skriftlig yttrande under samrådet och granskningen.

Störst möjlighet att påverka tidigt i processen

Ditt yttrande kan påverka utformningen av planen, framförallt tidigt i processen (under samråd) då det finns störst möjlighet att göra ändringar i planförslaget. Efter granskning får väsentliga ändringar inte göras i planförslaget. Du kan vanligtvis lämna synpunkter på ett planärende två gånger under planeringsprocessen.

Under följande steg kan du lämna synpunkter:

  • samråd
  • granskning

Så lämnar du in dina skriftliga synpunkter

Vi tar emot dina synpunkter via e-post, brev eller formulär här på ale.se. Vilken adress du ska skicka till hittar du i anslutning till respektive samråd eller granskning.

Dina synpunkter redovisas av kommunen

Ditt yttrande, som kommenteras skriftligt av kommunen, redovisas i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet. Dessa handlingar läses av:

  • Länsstyrelsen
  • Trafikverket - om berörd 
  • Eventuell vägförening 
  • Lantmäterimyndigheten
  • Andra berörda myndigheter och förvaltningar
  • Berörda sakägare 

Synpunkterna används i det fortsatta arbetet

Synpunkter som kommer in under samråd respektive granskning använder vi som underlag för de politiska beslut om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Möjlighet att överklaga

Vill du lämna synpunkter på ett förslag till planprogram eller detaljplan måste du göra det skriftligen under samråds- eller granskningstiden. De synpunkterna som kommer in diarieförs.

De som är berörda sakägare och har lämnat in skriftliga synpunkter under samråd eller granskning kan överklaga ett beslut om antagande. Lämnar du inte skriftliga synpunkter under samråd eller granskning kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

En översiktsplan kan endast överklagas om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den