Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Naturvårdsprogram

Ale arbetar för tillfället med att uppdatera kommunens Naturvårdsprogram. Det nya programmet förväntas antas under hösten 2023 och i samband med detta kommer även information om naturvårdsprogrammet uppdateras på kommunens webb.

 

Naturvårdsprogram antaget 2007 hittar du nedan.

I Ale kommun finns mycket vacker, intressant och värdefull natur. Naturen finns på nära håll till glädje för kommunens invånare.

I Ale tror vi på människans möjlighet att påverka sin omgivning i riktning mot en långsiktig hållbar utveckling. Var och en av oss har därför ett ansvar — och samtidigt en möjlighet — att vända utvecklingen åt rätt håll. All verksamhet i Ale kommun skall syfta till att skapa förutsättningar för en bärkraftig samhällsutveckling som bygger på följande grundbultar.

  • Begränsa uttaget ur jordskorpan
  • Undvika att använda naturfrämmande ämnen
  • Bevara förutsättningarna för alla djur och växtarter att fortleva
  • Sluta slösa med resurserna
Naturvårdsprogrammet.

Naturvårdsprogrammets roll

Naturvårdsprogrammet är ett av flera underlag i kommunens miljöarbete. Den skall vara vägledande för kommunens arbete för att uppnå några av miljömålen och uppfylla den tredje grundbulten i kommunens miljöpolicy. Programmet antogs av Kommunfullmäktige 2007-09-24.

Programmet pekar ut cirka 300 områden i kommunen med naturvärden som är särskilt värda att uppmärksamma. Det handlar om blomsterrika hagmarker, lövskogar med gamla träd, ostörda vildmarksområden, naturskogar, våtmarker eller naturliga bäckar. I dessa områden har många hotade djur och växter kunnat överleva under årtusenden i ett för övrigt kraftigt förändrat landskap. Många av dessa miljöer kan inte återskapas om de en gång förstörs. Kommunen bör verka för att dessa områden bevaras och sköts på ett sådant sätt att naturvärdena består. I programmet föreslås åtgärder för att genomföra detta.

De områden med naturvärden (se kartbilagor) som pekas ut i naturvårdsprogrammet motsvarar 10—15% av kommunens totala yta som fortfarande rymmer någon form av ursprunglig natur. Med ursprunglig menas inte orörd. Det handlar i lika hög grad om miljöer som förr varit vanliga i det brukade och varierade kulturlandskapet. En del av dessa områden har höga eller unika värden och är ekologiskt särskilt känsliga enligt miljöbalken. Områden med unika naturvärden har få motsvarigheter i landet eller regionen.

Handlingar

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den