Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ansvar och allmänna regler

Har du koll på vad du som fastighetsägare har för ansvar, rättigheter och skyldigheter för att använda den allmänna vatten- och avloppsanläggningen? Här finns information om vad som gäller i Ale.

ABVA – Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

Kommunens ABVA beskriver hur du får lov att använda dig av kommunens dricksvatten-, spillvatten och dagvattenanläggning. Du som är kopplad till den allmänna anläggningen måste använda den på rätt sätt för att inte problem ska uppstå. Det är mycket viktigt att bestämmelserna och reglerna följs.

I broschyren "Råd, anvisningar och ABVA 2008 Pdf, 7 MB." kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter när du är inkopplad till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att leverera rent dricksvatten och att föra bort och rena spillvatten inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Ansvaret regleras i vattentjänstlagen (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster).

Avgiften som tas ut får endast täcka kommunens nödvändiga kostnader, den så kallade självkostnadsprincipen. Lagen säger också att ekonomin för vatten och avlopp måste redovisas skiljt från övriga kostnader som kommunen har.

Fastighetsägarens ansvar

Den punkt där fastighetens servisledningar ansluter till kommunens ledningar kallas för förbindelsepunkt. Denna punkt är en gräns för ansvarsområdet mellan fastigheten och kommunens VA-huvudman. Fastighetsägaren ansvarar för de ledningar och andra VA-installationer som ligger innanför denna punkt, det vill säga på tomten. Kommunen ansvarar för alla ledningar som ligger utanför, det vill säga i gatan.

Du som fastighetsägare kan ansöka om ett dagvattenbidrag för att separera ditt dagvatten från ditt spillvatten. Det är även du som fastighetsägare som är ansvarig för att installationen är korrekt utförd.

Tänk på att:

  • Ditt dagvatten och dräneringsvatten inte får anslutas till det kommunala spillvattennätet.
  • En bra marklutning från huset är en förutsättning för att dagvattnet ska kunna rinna bort från huset. Stuprör ska ha utkastare eller vara anslutna till en dagvattenbrunn, en uppsamlingsbrunn, med ett sandfång. Denna brunn är i sin tur ansluten till den kommunala dagvattenledningen eller en lokal lösning för dagvatten inom fastigheten.
  • Du får inte ansluta dränering och spygatter under dämningsnivån för dagvattenledningen. Dämningsnivån är normalt 30 cm ovan marknivå i tomtgräns.

Fel på kommunala VA-ledningar efter kontorstid

Kontakta SOS på telefonnummer: 031 - 703 14 37

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den