Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avlopp

Avlopp är ett samlingsnamn för vatten som på något sätt blivit förorenat och påverkat av samhället. Här ingår spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Spillvatten

Spillvatten är vatten från bad, disk, tvätt, spolvatten från toalett samt vatten från golvbrunn i våtutrymmen. Samlingsnamnet för bad-, disk- och tvättvatten är BDT.

Dagvatten

Dagvatten är nederbörd och smältvatten från snö och hagel.

Dräneringsvatten

Dräneringsvatten är vatten som leds bort från marken runt och under byggnader och även från åkermark.

Avloppsrening

Älvängens reningsverk tar emot och renar avloppsvatten från Alvhem, Skepplanda och Älvängen. Avloppsreningsverket har mekanisk, kemisk och biologisk rening. Från Alafors, Nol, Nödinge, Bohus och Surte pumpas avloppet till Gryaab, Ryaverket i Göteborg.

Mekanisk rening

Mekanisk rening är det första steget i reningsprocessen och innebär att allt spillvatten passerar genom ett rensgaller, sandfång och en försedimenteringsbassäng. Först passerar avloppsvattnet ett rensgaller där föremål som inte ska finnas i ledningsnätet - så som tops, trasor, bindor, tamponger, kondomer etc. fastnar. Nästa steg är att avloppsvattnet pumpas in i en bassäng med sandfång. Här sedimenterar sand, grus och andra partiklar och avskiljs från organiskt material. Partiklarna som sjunker till botten skrapas ihop och slammet sugs upp och körs till ett avfallsupplag.

Biologisk rening

Detta är den naturliga reningsprocessen där mikroorganismer, främst bakterier bryter ner organiskt material. Bakterierna koncentreras för att påskynda processen. Bakterierna livnär sig på det organiska materialet och klumpar ihop sig och bildar så kallade flockar så att man kan avskilja dem i sedimenteringsbassängen.

Kemisk rening

Det sista steget i reningsprocessen består av ett kemiskt reningssteg. I bassängen tillsätts en fällningskemikalie som gör att den lösta fosforn som finns i avloppsvattnet fälls ut och bildar flockar som sedan sjunker till botten. Slammet som sedimenterat i bassängen tas omhand och förs till Sörmossens avfallsupplag för kompostering. Här blandas slammet upp med flisat trädgårdsavfall och stallgödsel. Den färdiga produkten utnyttjas till sluttäckning av avfallsupplaget.

Det renade vattnet pumpas sedan ut i Göta älv för att återgå till kretsloppet.

Rötter och fett i avloppet

Träd och buskars rötter söker sig till vatten, och finns det spill- och dagvattenledning i närheten är risken stor att rötterna söker sig dit. Rötterna kan växa sig in i ledningen och orsaka stopp.

Matfett och olja kan orsaka stopp om det hälls ut i vasken, både flytande som fast. Fettet och oljan stelnar till en hård massa i ledningen och sätter sig på rörväggarna och hindrar vattnet att flöda genom ledningen. Häll aldrig ut fett eller olja i avloppet. Se till att att ha ett kärl hemma där du kan samla fett/olja och lämna det sedan på Sörmossens återvinningscentral.

Fel på kommunala VA-ledningar efter kontorstid

Kontakta SOS på telefonnummer: 031 - 703 14 37

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den