Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

VA-taxa 2023

Den 14 november år 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om höjd VA-taxa för 2023. VA-taxan i Ale kommun består av en anläggningsavgift och en brukningsavgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Här kan du läsa mer om VA-taxa för år 2023.

VA-taxan består av två delar

  1. Anläggningsavgift, en engångsavgift som du betalar när du ansluter din fastighet till VA-nätet. Avgiften ska täcka kostnaderna för att ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppssystemet.
  2. Brukningsavgift som betalas löpande när vattentjänster används och räknas fram med hjälp av flera olika parametrar beroende på vilken typ av anslutning det gäller.

    För bostäder består brukningsavgiften bland annat av:
  • En fast årlig avgift.
  • En bostadsenhetsavgift som beror på hur många bostadsenheter som används. (Det betyder exempelvis en högre avgift för bostadsrättsföreningar med flera bostadsenheter än för en abonnent i villa en bostadsenhet.
  • En rörlig avgift som varierar beroende på kommunens rörliga kostnader för vattenproduktion och spillvattenhantering.
  • Dagvattenavgift om ditt hushåll är ansluten till dagvattenanläggningen.

Brukningsavgiften kan även innehålla avgift för allmän platsmarkhållare beroende på vilka förhållanden som råder på platsen.

I detta avsnitt beskrivs de olika delar som VA-taxan består av. VA-taxan är uppdelad i två olika typer av avgifter, en anläggningsavgift som betalas en gång vid anslutning och en brukningsavgift som är löpande när vattentjänster används.

För att VA-taxan ska kunna bli skälig och rättvist fördelad mellan alla olika fastighetstyper som finns i ett samhälle är de uppdelade i olika avgifts parametrar. Dessa parametrar anpassas beroende på hur varje specifik fastighet ser ut och hur vattentjänster planeras att användas.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när fastigheten får tillgång till den allmänna VA-anläggningen. Denna avgift ska täcka kostnaderna för att bygga ut anläggningen som krävs för att förse fastigheterna med allmänt VA. Anläggningsavgiften är uppdelad i fyra olika avgifter för att kunna anpassas till olika typer av fastigheter som bebyggs.

Servisavgift

Servisavgift ska spegla kommunens genomsnittliga kostnad för att ordna en till tre servisledningar där det kostar mer per ledning som ska anläggas. Kostnader för att lägga ledningar i mark består till största del av schaktkostnad, där antalet ledningar spelar mindre roll. Därför är avgiften för att få en servis så hög som 70 % av full avgift (dvs 3 serviser).

Förbindelsepunktsavgift

Denna avgift ska fördela kostnader utifrån fastighetens nytta. Förbindelsepunktsavgiften ska spegla nyttan av att fastigheten får tillgång till allmänt VA och fungerar därför som en slags inträdesbiljett.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften är en avgift som i första hand ska spegla kostnaden VA-huvudmannen har för att dra ledningar till och förbi fastigheter, det vill säga kostnaderna för distributionsnätet i nya områden. Tomtyteavgiften ger också ett visst mått på fastighetens nytta genom att en stor tomt ger större möjlighet att nyttja ytan för bebyggelse. I ett radhusområde där fastigheterna är små och ligger tätt kommer antalet meter ledning per fastighet vara mindre än i ett område med stora fastigheter. Det är denna generella kostnadsskillnad som ska speglas genom tomtyteavgiften.

Bostadsenhetsavgift (tidigare lägenhetsavgift)

Denna avgift ska med tydlighet spegla nyttan i en fastighet. Antalet bostadsenheter anses utgöra ett direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till vattentjänster. Ju fler bostadsenheter en fastighet har, desto större nytta har fastigheten av den allmänna VA-anläggningen. För fastigheter där byggnaderna används för annat än bostäder omvandlas byggnadernas storlek till bostadsenheter. I Ales VA-taxa används en bostadsenhetsekvivalent på 150 m2 i exempelvis en verksamhet för att beskriva vilken nytta en fastighet kan ha av anslutna vattentjänster.

Avgift för allmän platsmarkhållare

Avgiften för allmän platsmarkhållare är en ytbaserad avgift. Den tas ut som en avgift per m2. Denna avgift berör bara allmänna platsmarkhållare som Trafikverket, kommunen och i vissa fall samfällda vägar.

Boendetyper

Typhus A - Detta är en villa med 800 kvm stor tomt som ska ansluta alla vattentjänster (V S Df Dg).

Villa 1 - Detta är en villa med 2000 kvm stor tomt som ska anslutas till vattentjänsterna dricks- och spillvatten (V S), men som inte har dagvattentjänsterna ( Df Dg).

Villa 2 - Detta är en villa med 2000 kvm stor tomt som ska anslutas till alla vattentjänster (V S Df Dg).

Typhus B - Detta är ett flerfamiljshus med 15 bostadsenheter och 800 kvm stor tomt som ska anslutas till alla vattentjänster (V S Df Dg).

Flerfamiljshus - Detta är ett flerfamiljshus med 50 bostadsenheter och en 3000 kvm stor tomt som ska anslutas till alla vattentjänster (V S Df Dg).

Industri - Detta är en industri som motsvarar 16 bostadsenheter, som har en 3500 kvm stor tomt och som ska anslutas till alla vattentjänster ( V S Df Dg).

V=Dricksvatten, S=Spillvatten, Df=Dagvatten fastighet, Dg=Dagvatten gata

Anläggningsavgifter för villa

Typhus A, Villa 1 och Villa 2 är framtagna för att beskriva olika boendetyper och hur avgifter anpassas till avgiftsparametrar som till exempel tomtyta och vilka vattentjänster som ska nyttjas.

Anläggningsavgifter för villa

Villa/Avgift

Typhus A

Villa 1

Villa 2

Servisavgift

61 250 kr

52 063 kr

61 250 kr

Förbindelsepunktsavgift

55 000 kr

44 000 kr

55 000 kr

Bostadsenhetsavgift

22 500 kr

22 500 kr

22 500 kr

Tomtyteavgift

30 000 kr

60 000 kr

75 000 kr

Totalt

168 750 kr

178 563 kr

213 750 kr

Anläggningsavgifter för flerfamiljshus och industrier

Typhus B, Flerfamiljshus och industri är framtagna för att beskriva olika boendetyper och hur avgifter anpassas till avgiftsparametrar till tomtyta och vilka vattentjänster som ska nyttjas. Vattenförbrukningen utifrån boendetyp används i avsnitt brukningsavgift.

Anläggningsavgifter för flerfamiljshus och industrier

Villa/Avgift

Typhus B

Flerfamiljshus

Industri

Servisavgift

61 250 kr

61 250 kr

61 250 kr

Förbindelsepunktsavgift

55 000 kr

55 000 kr

55 000 kr

Bostadsenhetsavgift

337 500 kr

1 125 000 kr

360 000 kr

Tomtyteavgift

30 000 kr

112 500 kr

131 250 kr

Totalt

438 750 kr

1 353 750 kr

607 500 kr

Jämförelse anläggningsavgift 2022 och 2023

Nedan beskrivs hur kostnaderna för de olika boendetyperna kommer skilja sig från 2022 års VA-taxa.

Jämförelse anläggningsavgift

Gällande taxa 2022

VA-taxa 2023

Förändring i kr

Förändring Relativ

Typhus A

145 864 kr

168 750 kr

22 870 kr

16 %

Villa 1

151 046 kr

178 563 kr

27 517 kr

18 %

Villa 2

185 449 kr

213 750 kr

28 301 kr

15 %

Typhus B

409 186 kr

483 750 kr

74 564 kr

18 %

Flerfamiljshus

1 140 065 kr

1 353 750 kr

213 685 kr

19 %

Industri

517 061 kr

607 500 kr

90 439 kr

18 %

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som ska täcka drift och underhåll av den allmänna anläggningen. VA-taxan är uppbyggd med ett antal avgiftsparametrar som tillsammans ska skapa en rättvis och skälig fördelning. Avgiftsparametrar anpassas till varje specifik fastighet för att varje fastighet enbart ska behöva betala för de tjänster som nyttjas. Det som skiljer den nya taxan från tidigare taxa är ett tillägg i form av dagvattenavgift.

Fast årlig avgift (grundavgift)

Denna fasta årliga avgifter är densamma för alla fastighetskategorier förutom allmän platsmarkhållare (som exempelvis är Trafikverket, kommunen och i vissa fall samfällda vägar). Avgiften kan ses som en grundavgift där grundprincipen är att varje fastighet betalar sin fasta årliga avgift.

Bostadsenhetsavgift (tidigare lägenhetsavgift)

Denna avgift är precis som i anläggningsavgiften kopplad till nyttan av den allmänna anläggningen. Fastigheter som ingår i bostadskategorin betalar en avgift beroende på hur många bostadsenheter som nyttjas. För verksamheter och industrier används en omvandlingsformel för att beskriva verksamhetsytor och lokalytor som bostadsenhetsavgifter.

Tomtyteavgift för annan fastighet

För annan fastighet bedöms nyttan av den allmänna anläggningen vara kopplad till ytan på fastigheten istället för de eventuella byggnaderna på fastigheten. Denna tomtyteavgift ska inte förväxlas med tomtyteavgiften i anläggningsavgiften.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften är tänkt att vara kopplad till VA-huvudmannens rörliga kostnader för vattenproduktion och spillvattenhantering. Här styrs årliga kostnader för VA-huvudmannen utifrån hur mycket vatten som faktiskt produceras och spillvatten som behöver tas emot. Det är också denna avgift som varje fastighetsägare har möjlighet att påverka. Denna avgift bestäms utifrån en utsatt vattenmätare som huvudmannen placerar på varje fastighet.

Avgift för allmän platsmarkhållare

Avgiften är både nytto- och kostnadsbaserad och tas ut som en avgift per m2 av allmän platsmarkhållare.

Dagvattenavgift

Denna avgift tas ut per m2 tomtyta och ska spegla fastighetens nytta att vara ansluten till den allmänna dagvattenanläggningen, men också den kostnad fastigheten orsakar genom att släppa mer dagvatten till anläggningen.

Förändringarna för olika boendetyper som är vanligt förekommande i Ale kommun beskrivs i nedan tabeller. De vattenstjänster som finns i kommunen är vatten (V), spillvatten (S), dagvattenfastighet (Df) och dagvattengata (Dg).

Boendetyper

Typhus A - Detta är en villa med 800 kvm stor tomt som ska ansluta alla vattentjänster ( V S Df Dg).

Typhus B - Detta är ett flerfamiljshus med 15 bostadsenheter och 800 kvm stor tom som ska anslutas till alla vattentjänster (V S Df Dg).

Kostnadsexempel brukningsavgifter

Exempelfastigheter Villa

Gällande avgift 2022

Avgift 2023

Förändring i kr/månad

Relativ förändring

Typhus A (Villa 150 kbm förbrukning)

10 240 kr

11 894 kr

138 kr

16%

Typhus B (flerfamiljshus
15 lägenheter)

72 065 kr

83 726 kr

972 kr

16%

Villa med 150 kbm förbrukning, VS

9 115 kr

10 573 kr

121 kr

16%

Villa med 150 kbm förbrukning, S

5 220 kr

6 057 kr

70 kr

16%

Villa med 100 kbm förbrukning,
alla vattentjänster

8 730 kr

10 140 kr

118 kr

16%

Villa med 200 kbm förbrukning,
alla vattentjänster

11 750 kr

13 647 kr

158 kr

16%

Villa med 40 kbm förbrukning,
alla vattentjänster

6 918 kr

8 036 kr

93 kr

16%

V=Dricksvatten, S=Spillvatten, Df=Dagvatten fastighet, Dg=Dagvatten gata

Om taxan

Kommunalt vatten- och avlopp är en taxefinansierad verksamhet. Det betyder att kostnaden för kommunens VA-anläggning ska täckas av avgifterna i VA-taxan. För att kunna möta framtidens investerings- och underhållsbehov behöver taxan höjas under de närmsta åren i Ale kommun.

Hela VA-Sverige står inför stora investeringar kommande år på grund av framtida förändringar och förnyelse av befintliga VA-ledningssystem. I Ale kommun har vi många och stora investeringar framför oss som vi behöver planera för i den kommunala vatten- och avloppsanläggningen. Kommunen växer och avloppsreningsverket ska läggas ner och ersättas av en överföringsledning genom kommunen. Vi har dessutom ett ledningsnät som behöver rustas upp för framtiden.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den