Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Nya avfallsregler för företagare och verksamheter

Från 1 november 2020 ska alla företagare och verksamheter börja rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt nationellt avfallsregister.

Nya regler från 1 augusti och 1 november

Sedan tidigare finns det regler om att den som har en verksamhet där det uppkommer farligt avfall ska anteckna vissa uppgifter om avfallet och spara anteckningen i minst tre år. Anteckningarna ska sedan kunna visas upp vid en inspektion av kommunen till exempel. Från 1 augusti 2020 gäller att det är fler uppgifter som ska antecknas. Anteckningen ska göras innan avfallet transporteras bort från verksamheten. Från 1 november 2020 gäller dessutom att uppgifterna som antecknats ska rapporteras in till ett nytt elektroniskt avfallsregister som hålls av Naturvårdsverket

Gäller detta min verksamhet?

Reglerna gäller alla företag och verksamheter där det uppkommer någon form av farligt avfall (kallas avfallsproducent i lagstiftningen), samt alla som transporterar, samlar in, behandlar eller handlar med farligt avfall. I nästan alla företag och verksamheter uppstår det någon form av farligt avfall. Det kan vara elektronik, lysrör, färg- eller kemikalierester. Detta innebära att de nya reglerna kan beröra allt från industrier till frisörer.

Vilka uppgifter ska rapporteras?

De uppgifter som ska rapporteras in motsvarar de som ska antecknas enligt de nya reglerna. För ett företag eller en verksamhet där det uppstår farligt avfall(avfallsproducent) innebär detta:

  • Typ av farligt avfall med avfallskod (se nedan)
  • Plats där avfallet uppkommit (adress)
  • Datum för borttransport
  • Vem som transporterar bort avfallet (namn och organisationsnummer)
  • Transportsätt
  • Avfallets vikt i kilogram
  • Mottagare (namn, organisationsnummer)
  • Mottagningsställets adress.

Förutom dessa uppgifter ska du rapportera in uppgifter om din verksamhet, såsom kontaktuppgifter, organisationsnummer och ditt CFAR-nummer från SCB:s företagsregister.

För den som transporterar, samlar in, behandlar eller handlar med farligt avfall är det andra uppgifter som ska antecknas och rapporteras. Vilka uppgifter som ska antecknas av olika aktörer framgår av lagstiftningen, men finns också listat på Naturvårdsverkets hemsida, här Länk till annan webbplats..

Naturvårdsverket har också tagit fram vägledning om vad som ska rapporteras i form av sju exempel, som finns här Länk till annan webbplats..

Hur ska jag rapportera?

Rapportering till registret sker genom att du loggar in på Naturvårdsverkets e-tjänst med hjälp e-legitimation. Länk till Naturvårdverkets e-tjänster för rapportering till avfallsregistret finns längst ner på sidan. Det kommer också finnas möjlighet för de företag som ska rapportera ofta att ansluta sitt administrativa system direkt till Naturvårdsverkets system.

Anlita ombud

Lagstiftningen gör det möjligt för företag och verksamheter att anlita ombud för rapportering till avfallsregistret. Detta innebär bland annat att de företag som hämtar farligt avfall troligen kommer att erbjuda sina kunder att sköta rapporteringen åt dem, som en tilläggstjänst.

Avfallskod

När typ av farligt avfall ska anges i anteckningen och i rapporteringen till registret ska den klassificering och särskilda avfallskod, som finns i avfallsförordningens bilaga 3, användas. Naturvårdsverkets har också en vägledning om avfallskodning här. Länk till annan webbplats.

Aktuell lagstiftning

De nya reglerna finns i en ny avfallsförordning, Avfallsförordning (2020:614). Det finns även nya föreskrifter från Naturvårdsverket, NFS 2020:5, som beskriver detaljerna kring vilka uppgifter som ska antecknas och sedan rapporteras in till registret.

Kort bakgrund

Den senaste statistiken visar att det uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Detta är dock osäkra uppgifter och statistiken uppdateras bara vartannat år. Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten till att avfallet tas om hand på rätt sätt.

Förslagen till regeländringar följer av EU:s så kallade avfallspaket med ändringar av ett antal direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den