Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Djur som inte är sällskapsdjur

Det behövs tillstånd enligt djurskyddslagen för att yrkesmässigt, eller i större omfattning, bedriva hästhållning. Till exempel behöver ridskolor tillstånd. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen.

Tillstånd behövs för viss djurhållning inom detaljplanelagt område

För viss djurhållning krävs, enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter, tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden. Enligt Ale kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för att inom detaljplanelagt område hålla nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Observera att höns och tupp som vistas utomhus inte räknas som sällskapsdjur. Höns som hålls i hönshus med inhägnad räknas inte heller som sällskapsdjur även om hönshuset finns på den egna villatomten.

Dessa bestämmelser finns för att skydda människors hälsa och undvika olägenheter för närmiljön. Ansökningsblanketter hittar du under e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Begravning av häst hemma

Från och med den 1 februari 2015 behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Nedgrävning av död häst måste ändå göras på en lämplig plats. Innan nedgrävning ska Miljöenheten kontaktas för bedömning av om platsen är lämplig.

Nedgrävning av djurkroppen ska ske innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.

Tänk på detta vid val av plats:

 • Nedgrävning får ej ske uppströms (ovanför) vattentäkt.
 • Avstånd till bostäder bör vara minst 100 meter, helst längre.
 • Avstånd till ytvatten bör vara minst 100 meter, helst längre.
 • Platsen för nedgrävningen får inte ligga inom kommunalt vattenskyddsområde.
 • Nedgrävningen bör ske på en torr, solig plats med genomsläppliga jordlager (sand, grus eller morän). Det är inte lämpligt att gräva ner hästen i en fuktig sänka.
 • Nedgrävning får inte ske om grundvatten visar sig i graven. En säkerhetsmarginal bör finnas så att avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året är minst 1 meter. Detta innebär att graven behöver vara torr ner till 3,5 meters djup.
 • Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrunden. Minst 1 meter lösa jordlager bör finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
 • Nedgrävningen ska ske på sådant sätt att djur inte kan gräva upp kroppen. Detta innebär att djurkroppen bör täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Placeras stenar på återfylld grop är 1 meter jord ovan djurkroppen tillräckligt. För en normalstor häst behövs en grav som är ca 2 - 3 meter bred och ca 2,5 meter djup.
 • Kroppen bör kalkas innan återfyllning sker. Kalkningen har en bakteriedödande effekt. Om kalkningen ska ha effekt ska det vara rikligt med kalk, kalklagret ska täcka kroppen. Vanlig lantbrukskalk fungerar bra.
 • Om platsen för nedgrävning ska vara i närheten av känd fornlämning/ kulturlämning, ska kontakt med Länsstyrelsen tas i god tid innan, för eventuellt tillstånd.
 • Mer än en häst bör ej grävas ner på samma ställe.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den