Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förorenade områden

Ett förorenat område har mark, grundvatten, ytvatten, sediment och/eller byggnader som är så förorenade att det innebär en risk för människors hälsa eller miljön.

Är marken förorenad?

Ale kommun har en lång industrihistoria. Här finns eller har funnits varv, glasbruk, kemindustri, spinneri, korkfabrik, reptillverkning med mera. Många av de gamla industrierna har genom sin verksamhets avfalls- och kemikaliehantering bidragit till förorening av omgivningen i form av höga halter av till exempel tungmetaller, petroleumprodukter eller lösningsmedel.
 
Om du tänker köpa en fastighet, ska göra markarbeten eller har planer på att avveckla en verksamhet är det i många fall aktuellt att göra en miljöteknisk markundersökning Pdf, 87 kB.. Undersökningen skall göras av en sakkunnig mark- och miljökonsult och omfatta historik om området, uppgifter om utsläpp, utfyllnad etc. Därefter görs provtagning av mark, vatten och/eller byggnad.
 
Om du tänker gräva i ett okänt område är det bra om du först kontaktar  Miljöenheten och kontrollera om det finns misstanke om att marken är förorenad eller inte.

Anmäl till tillsynsmyndigheten   

Du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare är skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten som är så stor att det kan medföra en risk för människors hälsa eller miljön (upplysningsskyldigheten i miljöbalken 10 kap 9§).
 
Om du ska göra en efterbehandlingsåtgärd inom ett förorenat område så kan en anmälan Pdf, 88 kB. krävas enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd. Enligt nuvarande taxa tas en timavgift på 1000 kronor ut för handläggning och tillsyn.

Tillsynsmyndighet i Ale kommun är samhällsbyggnadsnämnden.

Miljömål

Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål varav ett syftar till att skapa en giftfri miljö i landet. Inom miljömålet "Giftfri miljö" finns två delmål för efterbehandling av förorenade områden.
 
För att riksdagens mål ska kunna uppfyllas har regionala mål (Länsstyrelsen i Västra Götaland) upprättats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den