Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bekämpningsmedel

Om du sprider bekämpningsmedel måste du göra det på ett sätt så att det inte finns risk för förorening av grund- eller ytvatten. Du måste ta hänsyn till markförhållandena och medlets rörlighet i marken.

Bekämpningsmedel är en kemisk eller biologisk produkt eller organism som är avsedd att förebygga eller hindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel (till exempel ogräsmedel och medel mot skadeinsekter på gröda) och biocider (till exempel mygg- och fästingpreparat, råttgift och båtbottenfärger).

​Nya regler vid försäljning av växtskyddsmedel

Från den 26 november 2015 måste det hos den, som säljer växtskyddsmedel, finnas någon som har ett giltligt utbildningsbevis. Denna person måste finnas tillgänglig vid försäljningen för att kunna svara på frågor om användningen av medlet.

Du måste ha behörighet

För att du ska få använda växtskyddsmedel som tillhör klass 1 och 2 måste du ha genomgått Länsstyrelsens behörighetsutbildning och fått godkänt på utbildningens kunskapsprov.

För att du ska få använda biocider som tillhör klass 1 behöver du ett användningstillstånd. Utbildning och prövning av tillstånd görs av Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket. Biocider som tillhör klass 2 får bara användas yrkesmässigt. Klass 3 produkter får användas av var och en.

Behörighet och tillstånd gäller i fem år. Därefter måste man genomgå fortbildning och avlägga nytt kunskapsprov för att ha aktuella kunskaper.

Hur ska bekämpningsmedlet spridas?

Om du tänker sprida växtskyddsmedel, krävs det att du har utrustning för att kunna bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet på platsen. Du måste tänka på skyddsavstånd till omgivningen. Utrustning för spridning av bekämpningsmedel ska vara i bra skick, lämplig för ändamålet och väl kalibrerad.

Ibland måste du dokumentera spridningen

Det finns krav på att den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel ska föra journal och dokumentera varje användning. Av dokumentationen ska det framgå:

  • Vilket medel och vilken dos du använt.
  • Syftet med användningen.
  • Tidpunkt och plats för spridningen. 
  • Vilka skyddsavstånd som hållits till omgivningen.
  • Vilka andra försiktighetsåtgärder som vidtagits till skydd mot miljöpåverkan vid spridningen.

Från den 1 februari 2016 finns det nya regler för dokumentationen, den så kallade sprutjournalen. Läs mer om reglerna på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Dokumentationen ska sparas i tre år och ska kunna visas upp när tillsynsmyndigheten kräver det.

Även spridning av biocider ska dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla:

  • Uppgift om för vems räkning som spridningen har gjorts.
  • Vilket medel och vilken dos du använt.
  • Syftet med användningen.
  • Tidpunkt och plats för spridningen. 
  • Vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att skydda människors hälsa och miljön.


Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den