Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Anmälan och ansökan om tillstånd

Det här behöver du tänka på vid anmälan och ansökan om tillstånd för att använda bekämpningsmedel.

Ansökan om tillstånd för användning av växtskyddsmedel

Tillstånds- och anmälningsplikt gäller för yrkesmässig användning.

Det behövs tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedelinom följande områden:

 1. parker/trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbud
 2. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 3. vid planerings- och anläggningsarbeten,
 4. på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor,
 5. på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälan om användning av växtskyddsmedel

Det ska göras en anmälan till den kommunala nämnden yrkesmässigt användaväxtskyddsmedel inom följande områden:

 1. på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av
  1. invasiva främmande arter, eller
  2. karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen,
 2. på banvallar, och
 3. inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Anmälan/ansökan ska göras till Miljöenheten, Ale kommun Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte nämnden bestämmer något annat.

Undantag

Kravet på anmälan gäller inte användning på åkermark.

Det finns växtskyddsmedel som bedöms ha låga risker för människors hälsa och miljön. Varken tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten gäller för de växtskyddsmedlen.

Det behövs inte alltid anmälan/tillstånd om du ska göra punktbehandling eller om användningen är av mycket begränsad omfattning.

Anmälan om användning av växtskyddsmedel på skogsmark

I förordning SKSFS 2016:2 finns vissa bestämmelser om användning av växtskyddsmedel på skogsmark.

Du ska anmäla i följande fall

Om området har en sammanhängande area över 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt och behandlingen inte utgör punktbehandling. De vanligaste behandlingarna som ska anmälas är:

 • Bekämpning av vegetation runt plantor.
 • Behandling av fångstvirke för att bekämpa granbarkborre.

Du ska inte anmäla i följande fall

Om behandlingen utgör punktbehandling enligt Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2016:2) om användning av växtskyddsmedel på skogsmark och har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas. Punktbehandling på skogsmark kan vara

 • insekticidbehandling av barrträdsplantor i fält
 • stubbehandling mot rotröta

Anmälan ska göras till Miljöenheten, Ale kommun. Blankett finns på Skogsstyrelsens hemsida Användning av växtskyddsmedel - Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Användning av biocider

Om du ska sprida biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till ska du skriftligt informera Miljöenheten om det. Informationen ska göras senast i samband med spridningen eller omedelbart efteråt. Du är även skyldig att informera allmänheten om spridningen.

Tillstånd inom vattenskyddsområdet för Göta älv (södra Surte)

Inom vattenskyddsområdet för Göta älv, som omfattar södra Surte, behövs tillstånd för att hantera och sprida kemiska bekämpningsmedel. Men du behöver inte tillstånd för att sprida bekämpningsmedel klass 3 på tomtmark. Du söker tillstånd hos Miljöenheten. Ansökan ska göras i god tid på en särskild blankett senast fyra veckor innan planerad spridning.

Inom Göta älvs- och Vänersborgsvikens vattenskyddsföreskrifter (GÄVSO) finns inga bestämmelser om spridning av bekämpningsmedel. Där gäller samma krav som i övrig gäller för hantering och spridning av bekäpningsmedel.

Avgift

För handläggning av Miljöenhetens ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften betalas inte tillbaka om anmälan/ansökan avslås eller om sökande drar tillbaka ansökan/anmälan.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den