Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vattenverksamhet

Arbeten i ett vattenområde, som att bygga en pir, brygga eller muddra, kallas vattenverksamhet. För att få göra arbeten i eller nära vatten, kan det krävas både dispens och tillstånd enligt miljöbalken och annan lagstiftning.

För vattenverksamhet krävs normalt tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken. Vissa mindre vattenverksamheter kan istället anmälas till länsstyrelsen.

Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av den planerade verksamheten, behövs varken tillstånd eller anmälan.

En förutsättning för att få bedriva vattenverksamhet är att man äger vattenområdet eller har tillstånd från fastighetsägaren, så kallad rådighet. Det är verksamhetsutövarens ansvar att skaffa sig rådighet.

Länsstyrelsens vattenvårdsenhet är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter, och bevakar att allmänna eller enskilda intressen inte lider oacceptabla skador av verksamheten. Det är alltid bra att kontakta länsstyrelsens vattenvårdsenhet för att rådgöra om man behöver tillstånd för en planerad vattenverksamhet. Det är dock alltid du som verksamhetsutövare som har ansvaret att bedöma om det behövs tillstånd för vattenverksamhet, med hänsyn till påverkan på allmänna eller enskilda intressen.

Tillstånd till vattenverksamhet

Tillstånd till muddring eller annan vattenverksamhet söks hos mark- och miljödomstolen. Innan du ansöker ska du ha ett samråd med länsstyrelsen och de enskilda parter som kan beröras av din verksamhet.

Anmälan om vattenverksamhet

För vissa mindre vattenverksamheter räcker det med en anmälan till länsstyrelsen. Exempel på vattenverksamheter som kan anmälas till länsstyrelsen är:

  • Muddring, grävning, fyllning med en bottenyta på högst 500 kvadratmeter i vattendrag.
  • Muddring, grävning, fyllning med en bottenyta av högst 3 000 kvadratmeter i sjö eller hav.
  • Nedläggning av kabel, rör, bortledande av ytvatten, anläggning av våtmark med mera.

Du måste göra anmälan innan arbetena påbörjas. Du får påbörja en anmälningspliktig vattenverksamhet tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte länsstyrelsen bestämmer något annat.

Tillstånd till uppläggning av muddermassor

Uppläggning av muddermassor över 1 000 kubikmeter eller uppläggning som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är mer än liten, kräver tillstånd. Det söker du hos länsstyrelsen.

Anmälan av uppläggning av muddermassor

Uppläggning av högst 1000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vatten eller grundvatten, och där föroreningsrisken är liten, ska anmälas till Miljöenheten i Ale kommun.

Deponering i vattenområde

Dumpning eller deponering av muddermassor i vattenområde är förbjudet inom svenskt sjöterritorium. Dispens kan sökas hos Naturvårdsverket.

Strandskydd

Strandskyddet är till för att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv, och skapa goda livsvillkor för växt- och djurliv. I Sverige gäller därför generellt strandskydd 100 meter från strandlinjen, på land och i vatten. Inom oexploaterade områden är strandskyddet ofta utökat till 300 meter. Inom områden med detaljplan kan strandskyddet vara upphävt på tomtmark.

Strandskyddet innebär att det är förbjudet att uppföra byggnader, anläggningar, schaktning, och utfyllnad. Länsstyrelsen och kommunerna kan ge dispens från strandskyddet om det finns särskilda skäl. Mark- och miljödomstolen kan ge dispens från strandskyddet om den samtidigt prövar tillstånd för vattenverksamhet.

Mer information

Regler om vattenverksamhet finns i miljöbalkens 11 kapitel och i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter.

Regler om strandskydd finns i miljöbalkens 7 kapitel, områdesskydd.

Regler om uppläggning av muddermassor finns i miljöbalkens 9 kapitel 6 § och bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den