Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ekonomi och årsredovisning

Ale kommun har, liksom övriga kommuner, i stort sett tre olika inkomstkällor. Dessa är kommunalskatt, bidrag från staten samt avgifter och ersättningar som tas ut för vissa av de kommunala tjänsterna.

Kommunens inkomster

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. Aleborna betalar 21,87 kronor per intjänad hundralapp i skatt till kommunen. Detta ger en inkomst på cirka 1 736 miljoner kronor för år 2022. Den kommunalekonomiska utjämningen ger Ale ytterligare cirka 278 miljoner kronor och den kommunala fastighetsavgiften cirka 63 miljoner kronor.

Från staten fick Ale under år 2022 bidrag på cirka 95 miljoner kronor.

Avgifter och andra inkomster från den verksamhet kommunen bedriver beräknas ge cirka 548 miljoner kronor. Av taxeinkomsterna kan nämnas att de affärsdrivande verksamheterna vatten, avlopp och avfallshantering ger 73 respektive 42 miljoner kronor. Barnomsorgsavgifterna gav 36 miljoner kronor.

Sammantaget får kommunen därmed in skatt, statsbidrag samt avgifter och ersättningar på cirka 2 722 miljoner kronor 2022.


Finansiella nyckeltal

2022 (bokslut)

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

132,1 Mkr

Balansomslutning

2 579,2 Mkr

Soliditet

55,0 %


Så användes skattepengarna 2022

För varje hundralapp som betalades i skatt till Ale kommun 2022 fördelades kostnader till verksamheterna på det sätt som diagrammet nedan visar.

Tabell som visar var skattepengarna gick 2022

Så användes skattepengarna 2022

För ytterligare specificering avseende fördelning av hur skattepengar används hänvisas till Skattekollen.

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplanen är ett styrdokument som aktivt följs upp genom verksamhetsdialog där prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tillvaratas, vilket i sin tur stimulerar delaktighet, förståelse, och samverkan.

Ale kommuns plan för Mål och budget 2023-2026 Pdf, 353 kB.

Sidan kontrollerades av:

den