Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ekonomi och årsredovisning

Ale kommun har, liksom övriga kommuner, i stort sett tre olika inkomstkällor. Det är kommunalskatt, bidrag från staten samt avgifter och ersättningar som tas ut för vissa av de kommunala tjänsterna.

Kommunens inkomster

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. Aleborna betalar 21,87 kronor per intjänad hundralapp i skatt till kommunen. Detta ger en inkomst på cirka 1 589 miljoner kronor. Den kommunalekonomiska utjämningen ger Ale ytterligare cirka 294 miljoner kronor och den kommunala fastighetsavgiften cirka 58 miljoner kronor.

Från staten får Ale under år 2021 bidrag på cirka 98 miljoner kronor.

Avgifter och andra inkomster från den verksamhet kommunen bedriver beräknas ge cirka 388 miljoner kronor. Av taxeinkomsterna kan nämnas att de affärsdrivande verksamheterna vatten, avlopp och avfallshantering ger 61 respektive 40 miljoner kronor. Barnomsorgsavgifterna beräknas ge cirka 34 miljoner kronor.

Sammantaget får kommunen därmed in skatt, statsbidrag samt avgifter och ersättningar på cirka 2 427 miljoner kronor enligt budget 2021.

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplanen är ett styrdokument som aktivt följs upp genom verksamhetsdialog där prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tillvaratas, vilket i sin tur stimulerar delaktighet, förståelse, och samverkan.

  1. Ale kommuns verksamhetsplan och budget 2021-2024. Pdf, 709 kB.

Kostnader för många verksamheter

De medel kommunen får in används till många olika verksamheter.

(Mkr = miljoner kronor.)

De största verksamhetsområdena med bruttokostnad (2020)

Grundskola

516 Mkr

Äldreomsorg

387 Mkr

Förskola

299 Mkr

Funktionsstöd

219 Mkr

Individ- och familjeomsorg

172 Mkr

Gymnasieskola

156 Mkr

Kultur och fritid

88 Mkr

Vatten och avlopp

56 Mkr

Gator och parker, trafik

41 Mkr

Särskola

38 Mkr

Avfallshantering

36 Mkr

Räddningstjänsten

31 Mkr

Kommunal vuxenutbildning

18 Mkr

Kollektivtrafik och färdtjänst

7 Mkr


Finansiella nyckeltal

2020 (bokslut)

2021 (budget)

Omsättning

2 332 Mkr

2 427 Mkr

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

125,6 Mkr

79 Mkr

Balansomslutning

2 165,0 Mkr

2 485,6 Mkr

Soliditet

53,7 %

47,3 %Fördelning av kommunalskatt 2020


Grundskola             

5,51 kr                                                            

Förskola

2,93 kr

Äldreomsorg

2,91 kr

Funktionsstöd

2,18 kr

Gymnasieskola

1,79 kr

Individ- och familjeomsorg

1,78 kr

Kommungemensam planering och
admin. samt politisk verksamhet

1,25 kr

Kultur och fritid

1,01 kr

Särskola

0,43 kr

Gator och parker, trafik

0,41 kr

Räddningstjänst

0,37 kr

Pensionskostnader

0,35 kr

Kommunal vuxenutbildning

0,14 kr

Kollektivtrafik och färdtjänst

0,08 kr

Övrig verksamhet

0,73 kr

Totalt (kommunal skatt per 100 kr)

21,87 krSidan kontrollerades av:

den