Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Strategisk plan

Som hjälpmedel på resan mot år 2025 har vi gjort en strategisk plan, som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för Aleborna.

I vår strategiska plan ingår sju fokusområden. Varje fokusområde pekar ut den riktning och det fokus vi ska arbeta utifrån för att säkerställa att kommunen kan leva upp till visionen Ale – lätt att leva.

Våra fokusområden:

Hållbar konsumtion och produktion

En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till naturens möjlighet att långsiktigt försörja oss med basvaror (ekosystemtjänster) som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar. Detta leder till hållbar ekologisk utveckling och grön ekonomi .

Hållbart samhälle

Ale växer snabbt och det finns nu möjlighet att förändra samhällenas förutsättningar. Vi behöver minska samhällets negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luft- och vattenkvalitet, buller samt möjlighet att utnyttja kollektiva transporter. Tillhandahålla tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser. Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan, individer, olika områden, stadsnära områden och landsbygdsområden. Detta leder till mer jämlika livsvillkor samt begränsad belastning på miljön, nu och framförallt för kommande generationer.

Lust att lära

Att skapa goda resultat i skolan innebär att alla når sin fulla potential och därmed får valmöjligheter. Detta ger individen ökade chanser i livet, större delaktighet i samhället och möjligheten att ingå i ett sammanhang. Resultatet blir en bättre folkhälsa och samhällsmedborgare som bidrar till en hållbar utveckling; ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Medskapande invånare

Våra invånare förväntar sig, och ska ha, möjligheten att påverka kommunen och dess verksamheter. Delaktiga medborgare bidrar med kunskap och erfarenhet som utvecklar våra processer och förbättrar våra verksamheter. Detta fördjupar demokratin och stärker civilsamhället. Ökad delaktighet i samhället och makten att påverka sin egen livs- och arbetssituation främjar hälsan.

Minskad klimatpåverkan och fossilfritt samhälle

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för jämlika livsvillkor och en långsiktigt hållbar utveckling.

Sysselsättning för alla

Vårt mål är att alla Alebor mellan 16 och 67 år ska ha möjlighet till en meningsfull sysselsättning utifrån sin egen förmåga. Vilket omfattar arbete, studier, arbetsträning, praktik med mera. Att kunna försörja sig genom sin sysselsättning skapar en känsla av delaktighet i samhället, samtidigt som individen mår bättre och lever längre. För oss leder det till ökade intäkter, lägre kostnader och ett bättre socialt klimat.

Underlätta människors vardag

Med människan menar vi invånare, företagare, besökare, föreningar och andra som på något sätt har kontakt med kommunen. Vi ska se till att våra processer är effektiva, kunskapsbaserade och utgår från människornas behov och förutsättningar. Samt att de ständigt utvecklas med fokus på bemötande, nytänkande och samverkan. Relationen mellan kommun och näringsliv är viktig, att tydliggöra värdet i våra levererade tjänster. Genom processerna med att stödja, lära, råda, behandla och vägleda ska vi ge människorna förutsättningar för självständighet och framtidstro.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2018-11-26