Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Hur fungerar en kommun?

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att vi som medborgare kan vara med och påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga. 

Medborgarna väljer kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag", fattar de övergripande besluten och sätter de övergripande målen. 

Kommunfullmäktige utser nämnder

Kommunfullmäktige utser också styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens "regering" och har ett övergripande ansvara för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilket område varje nämnd är ansvarig för.

Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

För varje nämnd finns en förvaltning som består av anställda medarbetare. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är uppdelade i olika verksamhetsområden.

Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att förvaltningarnas arbete leder mot de politiska målen. 

Fördjupning

Om kommuner, landsting och regioner på Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den