Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige 2016-03-07

 1. Upprop

 2. Justering

 3. Ändring av dagordning

 4. Allmänhetens frågestund 2016

 5. Information från kommunrevisionen 2016

 6. Information om överförmyndarnämndens verksamhet inklusive redogörelse för nämndplan och detaljbudget för 2016

 7. Information om kollektivtrafikens styrning och utveckling i regionen

 8. Information om nytt folhälsoavtal för 2016 med Västra Götalandsregionen

 9. Avsägelse från Lena Wingbro (FIA) gällandeförtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

 10. Avsägelse från Sonny Landerberg (MP) gällande förtroendeuppdraget som 2:e vice ordförande i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

 11. Avsägelse från Jonas Nielsen (MP) gällande förtroendeuppdraget som ordinarie ledamot kultur- och fritidsnämnden

 12. Avsägelse från Rune Karlsson (SD) gällande förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

 13. Avsägelse från Ina Näsmark (FiA) gällande förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen

 14. Val av ny nämndeman fram till och med 2019-12-31 med anledning av Julia Elstring Högbergs (S) avsägelse

 15. Avsägelse från Emelie Dahlqvist (S) gällande förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden

 16. Svar från Paula Örn (S) på interpellation om skollokalen

 17. Svar från Rolf Gustavsson (S) på interpellation om skollokaler

 18. Marköverlåtelse och genomförandeavtal för Änggatan/Utby 3:25 m.fl

 19. Handlingsprogram 2016 - 2019 Lagen om skydd mot olyckor och extraordinär händelse

 20. Drogpolicy för Ale kommun

 21. Borgen till Starrkärr fiberförening

 22. Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl - beslut om antagande

 23. Hyreskontrakt avseende nytt äldreboende och nya verksamhetslokaler i Älvängen

 24. Ansökan om lån från Backa Säteri IF

 25. Allmän stadga för Ale kommuns styrelser och nämnden

 26. Reglemente för kommunstyrelsen

 27. Reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

 28. Reglemente för jävsnämnden

 29. Reglemente för utbildningsnämnden

 30. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

 31. Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

 32. Reglemente för valnämnden

 33. Reglemente för överförmyndarnämnden

 34. Svar på motion från Johan Fjellheim (SD), Lennie Kjellman (SD) och Rune Karlsson (SD) om vattenkraft

 35. Svar på motion från framtid i Ale om att inrätta ett tvärpolitiskt råd för att hantera drogproblematiken i Ale

 36. Svar på motion från centerpartiet angående laddstolpar

 37. Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS under år 2015

 38. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL för år 2015

 39. Delgivningar

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta till kontaktcenter   >

Sidan kontrollerades av:

den 2016-06-21