Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige 2016-12-19

 1. Upprop och ändring av kommunfullmäktiges dagordning 2016-12-19
 2. Justering
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Svar på medborgarförslag om färdtjänsttaxa
 5. Information om Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2017 - 2021
 6. Information om kraftsamling Nödinge
 7. Val av ny ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden med anledning av Magnus Wennergrens (M) avsägelse
 8. Val av ny ersättare i utbildningsnämnden med anledning av Kent Kjessler Matssons (M) avsägelse
 9. Avsägelse från Björn Norberg (S) gällande förtroendeuppdraget som ledamot i Ale Utveckling AB:s styrelse
 10. Avsägelse från Björn Norberg (S) gällande förtroendeuppdraget som ledamot i förbundsfullmäktige för Göteborgsregionen
 11. Avsägelse från Veronica Lindh (SD) gällande förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden
 12. Avsägelse från Thomas Elfving (M) gällande förtroendeuppdragen som revisor i Ale kommun samt supplerande revisor i GRYAB
 13. Avsägelse från Jonas Nielsen (MP) som ledamot och 2:e vice ordförande i omsorgs -och arbetsmarknadsnämnden samt fyllnadsval
 14. Avsägelse från Angelica Hasanovic (M) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt fyllnadsval
 15. Översyn av omsorgsavgift (maxtaxa)
 16. Översyn av taxa för trygghetslarm
 17. Översyn av taxa för hemsjukvård
 18. Förvärv av del av fastigheten Nödinge-Stommen 1:261
 19. Ändring av allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun
 20. Ändring av arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun
 21. Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2017 - 2021
 22. Utvecklingsstöd 2017
 23. Återrapportering från ortsutvecklingsmöten 2016 (del 1)
 24. Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om epetitioner
 25. Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående trafikplanen
 26. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om drogförebyggande arbete
 27. Redovisning av utbildningsnämndens nämndplan och detaljbudget för år 2017
 28. Redovisning av överförmyndarnämndens nämndplan och detaljbudget för år 2017
 29. Alesamhällets utveckling
 30. Redovisning av kultur- och fritidsnämndens nämndplan och detaljbudget för år 2017
 31. Redovisning av samhällsbyggnadsnämndens nämndplan och detaljbudget för år 2017
 32. Redovisning av omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens nämndplan och detaljbudget för år 2017
 33. Redovisning av kommunstyrelsens nämndplan och detaljbudget för år 2017
 34. Återrapportering från ortsutvecklingsmöten 2016 (del 2)
 35. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL under år 2016 samt Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS under år 2016
 36. Delgivningar och julhälsning


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta till kontaktcenter   >

Sidan kontrollerades av:

den 2016-12-22