Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Politiska nämnder

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det sju nämnder i Ale kommun som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Ledamöterna och ersättarna i nämnderna är politiker som utses av kommunfullmäktige. 

I många frågor fattar nämnderna de avgörande besluten. Vissa frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige fastställer ett reglemente för varje kommun där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturverksamhet med kulturskola, bibliotek, museer, konst, kulturminnesvård och arrangemang samt kommunens fritidsverksamhet med fritidsgårdar, idrotts- och föreningsverksamhet.

Läs mer om kultur- och fritidsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg med flyktingmottagande. Nämnden ansvarar också för kommunal hälso- och sjukvård samt har ansvar för den kommunala delen av rehabiliteringsverksamheten.

Läs mer om omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och/eller samordningsansvar vid detaljplaner, bygglov, strandskydd, adressgivning, kart- och mätningsfrågor, GIS, trafiksäkerhetsfrågor, tillgänglighet, trafiktillstånd, trafikskyltning, parkering, bostadsanpassningsbidrag, räddningstjänst, brandfarliga och explosiva varor, obligatorisk ventilationskontroll och energirådgivning.

Läs mer om samhällsbyggnadsnämnden

Servicenämnd 

Servicenämndens uppdrag är under utveckling och målsättningen är att den ska ansvara för internservice verksamheter inom fastighet, kost och bemanning.

Läs mer om servicenämnden

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga 1-16 år, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskoleverksamhet för gymnasieelever och vuxna.

Läs mer om utbildningsnämnden

Valnämnd

Valnämnden ansvarar för kommunens genomförande av allmänna val, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Läs mer om valnämnden

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet med uppgift att utöva kontroll och tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Det är också överförmyndarnämnden som utser gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare.

Läs mer om överförmyndarnämnden

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-10-30