Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Näst efter kommunfullmäktige har kommunstyrelsen den starkaste ställningen i den kommunala organisationen och det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsens representanter väljs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ansvarsområden

Kommunstyrelsen ansvarar för att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt för verksamhet och ekonomi följs och att den löpande förvaltningen i kommunens nämnder sköts rationellt och ekonomiskt.

Kommunstyrelsen övervakar också att kommunen fullgör de uppgifter som enligt lag och författning åligger kommunen. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare valda av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer också kommunstyrelsens ordförande samt en förste och en andre vice ordförande, vilka tillsammans utgör kommunstyrelsens presidium.

Ordförande och kommunalråd

 • Mikael Berglund (M)

Förste vice ordförande och oppositionsråd

 • Dennis Ljunggren (S)

Andre vice ordförande

 • Robert Jansson (SD)

Ledamöter

 • Sandi Nordin (S)
 • Annica Westdahl-Eriksson (SD)
 • Eddie Glans (M)
 • Sven Engdahl (V)
 • Sune Rydén (KD)
 • Jessika Loftbring (C)

Ersättare

 • Lena Orstadius (S)
 • Jari Tolkki (SD)
 • Lars Kopp (M)
 • Gunnar Skaven (S)
 • Staffan Andersson (KD)
 • Stefan Gustafsson (FiA)
 • Caroline Holmberg (S)
 • Ann-Sofie Hellvard (V)
 • Renée Palmnäs (FiA)

Sekreterare

Sidan kontrollerades av:

den