Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så här kommunicerar vi i Ale

Vi ska gå från information till kommunikation och lägga grunden till en fruktbar dialog


Kunskap om kommunen och dess verksamheter är grunden för att skapa delaktighet och engagemang. Det är med delaktiga och engagerade invånare och anställda som kommunen och verksamheterna kan utvecklas. Kunskap är också en förutsättning för en kreativ dialog mellan kommunens företrädare och intressenter. Dialogen är nödvändig i utvecklingen av den lokala demokratin och brukarnas inflytande i verksamheterna.

I kontakten med invånarna/brukarna ska vi som anställda vara lyhörda för synpunkter på kommunens verksamheter så att vi ständigt kan anpassa dem till nya behov och krav. Invånarnas/brukarnas synpunkter ska föras vidare till beslutsfattarna.

Kommunen är skyldig att informera sina medborgare om rättigheter och skyldigheter liksom om vilken service kommunen erbjuder.

Informationen ska vara saklig och korrekt och spridas snabbt

All information ska vara saklig och korrekt. Det är bland annat genom öppen, ärlig och aktiv information som vi skapar förtroende för den kommunala verksamheten. Informationen ska vara tydlig. Därigenom motverkar vi osäkerhet och missförstånd. Det är viktigt att all information sprids snabbt, inte minst för att undvika osann och vilseledande information. Innan beslut fattas ska ställning tas till när och hur informationen ska ske.

Informationen ska vara effektiv

Effektiv information skapar vi genom att lämna rätt information i rätt tid till rätt målgrupp via rätt kanal. Allt informationsarbete utgår från fyra grundläggande frågor: Vad? När? Vem? Hur? Om vi informerar i rätt tid har vi större chans att nå ut med informationen utan förvrängningar. Vi har initiativet. För att skapa engagemang och delaktighet hos invånare och anställda måste vi ge tillräcklig information i tillräckligt god tid. Målgrupp och syfte med informationen avgör valet av informationskanal.

Vi ska informera inåt innan vi informerar utåt

Varje anställd har en roll som informationslämnare och kommunikatör. För att kunna svara på frågor och ge god service måste alla vara välinformerade. Informationen inåt i organisationen ska komma i ett tidigt skede, innan omvärlden informeras om nyheter och förändringar.

Väl fungerande intern information är en förutsättning för att informationen ska fungera utåt. Alla anställda är i sina dagliga kontakter med kommunens invånare/brukare och övriga intressenter delaktiga och ansvariga för att en saklig och rättvis bild av kommunen förmedlas. Det kräver att alla är välinformerade och mycket medvetna om denna betydelsefulla roll i kontakterna.

Varje verksamhetsansvarig är också informationsansvarig

Kommundirektören och de verkställande direktörerna i de kommunala bolagen ansvarar för att informationen fungerar och att kommunikation blir möjlig. Informations- och kommunikationsansvaret gäller alla med ansvar för en verksamhet. Varje verksamhetsansvarig ansvarar för information om sin verksamhet såväl inåt i organisationen som utåt. Verksamhetsansvariga har också ett särskilt ansvar för massmediekontakter. Det är förvaltningscheferna och de verkställande direktörerna som utser vilka som ska lämna information till massmedierna.

Information och kommunikation ska vara en del av verksamheten

Information och kommunikation är hjälpmedel för att nå verksamhetens mål. Informationen måste därför integreras i den årliga budget- och verksamhetsplaneringen för att bli ett aktivt stöd i arbetet. Verksamhetens informations- och kommunikationsåtgärder ska årligen beskrivas i en kommunikationsplan. Åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Vi ska ge en tydlig och entydig bild av Ale

En viktig del i kommunens strävan att uppträda på ett enhetligt sätt är det grafiska profilprogrammet med Ales vapen som en gemensam symbol för verksamheterna. Tydlig profilering i samband med att kommunal information ges ger invånare och övriga intressenter bättre möjlighet att skaffa kunskap och överblicka de kommunala verksamheterna.

För att på bästa sätt kunna samordna och ge informationsinsatserna i förvaltningarna, bolagen och koncernen en tydlig profil och en enhetlig utformning bör varje förvaltning och bolag utse en informatör som alltid ingår i ledningsfunktionen. Vid större externa informationsinsatser ska informationsansvarig i kommunen kontaktas.

Offentlighetsprincipen, yttrandefrihet och meddelarfrihet är grundbultar i massmediekontakter

Alla medborgare har en laglig rätt att få insyn i Ale kommuns verksamhet. Massmedierna har i detta sammanhang en viktig roll som allmänhetens företrädare för granskning och kontroll och som informationskanal. Kontakterna mellan kommunen och massmedierna måste därför baseras på största möjliga öppenhet med utgångspunkt från offentlighetsprincipen. För att journalisterna ska klara sin uppgift är det viktigt att de får hjälp med att få fram fakta om verksamheterna. Massmedias granskning och information bidrar till att medborgarna själva kan ta ställning i frågor som rör kommunen.

Anställda i Ale kommun har en laglig rätt att kontakta och uttala sig för massmedierna. Yttrandefriheten och meddelarfriheten är grundstenar i vår demokrati och grundlagstiftning. Efterforskningar av anställdas kontakter med massmedier får inte förekomma.

Massmediekontakterna ska planeras och vara offensiva samt skötas korrekt och sakligt

Med massmediernas hjälp kan vi snabbt och effektivt få ut information om kommunens verksamhet till medborgarna. Genom att vi tar initiativ till kontakter med massmedierna bidrar vi till att informationen når ut snabbare. Risken för missförstånd och felaktigheter i komplicerade frågor och händelseförlopp minskar om vi själva är aktiva. De planerade kontakterna kan ske via pressmeddelanden, presskonferenser eller direktkontakt med journalister. Kontakter med journalister ska läggas in i den årliga planeringen.

Det ligger i allmänhetens intresse att anställda i kommunen hjälper journalister att utföra sina uppdrag. Det krävs förståelse hos såväl politiker som anställda för att massmediernas uppgift samt medvetenhet om den viktiga roll som de har för informationsspridning, granskning och opinionsbildning. I våra massmediekontakter ska vi visa öppenhet, alltid vara ärliga och efter bästa förmåga lämna korrekta uppgifter. Kommunen ska verka för ett förtroendefullt samarbete, byggt på ömsesidig respekt, vårdas och utvecklas.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den