Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Brottsförebyggande arbete

Det bästa sättet att lyckas i lokalt brottsförebyggande arbete är en välutvecklad samverkan mellan olika aktörer i lokalsamhället som kommun, polis, civilsamhälle och förenings-och näringsliv. Alla kan hjälpa till att förebygga brott. Det brottsbekämpande arbetet är Polisens uppgift men det brottsförebyggande är är allas vårt gemensamma ansvar.

Beachflaggs

Alla kan medverka i det brottsförebyggande arbetet

Brottsförebyggande insatser där alla kan medverka är till exempel nattvandring, trygghetsvandringar eller grannsamverkan.

Polis, kommun och invånare i samverkan

Ale kommun och Lokalpolisområde Kungälv/Ale bedriver tillsammans med kommunens invånare ett långsiktigt samverkansarbete kallat Trygg i Ale. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Invånarnas kunskap fångas upp

Med utgångspunkt i den lokala lägesbilden med samlad kunskap från polisen, kommunen och invånarna, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras. Invånarnas kunskap fångas upp i trygghetsundersökningar och genom medborgardialoger.

Åtgärdsplan

Åtgärdsplan skapas från den lokala lägesbilden. Med denna som grund tar vi fram en gemensam åtgärdsplan. Från planen väljs ett eller flera problemområden ut som särskilt angeläget att fokusera på under en period. Åtgärderna mot dessa problemområden formuleras som ett medborgarlöfte. Medborgarlöfte är ett åtagande som polisen och kommunen gör till dig som bor och vistas i Ale i syfte att minska ett problem som skapar otrygghet.

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen kallad Trygg i Ale – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och medborgarna samverkar för att öka tryggheten i Ale kommun. Inom ramen för Trygg i Ale har polisen och kommunen tagit fram en gemensam lokal läges- och problembild. Den bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens brottsstatistik.

Narkotika och fortkörning

I den lokala lägesbilden har medborgarna, polisen och kommunen beskrivit narkotika och trafikrelaterade brott som några problemområden i Ale kommun.

I våra medborgardialoger har det bland annat framkommit att invånarna i Ale uttrycker en oro över ungas tillgång, atitityder till och användning av narkotika och önskar att arbetet mot narkotika ska intensifieras.

Utöver detta upplever invånarna att fortkörning är ett problem i stora delar av kommunen, både på större och mindre vägar. Även störande moped- och EPA/A-traktorkörning är ett bekymmer.

Polisens och kommunens gemensamma bild är att tillgängligheten av narkotika är stor och ungdomarna har en förändrad och mer liberal inställning till narkotika idag än tidigare. Problem med narkotika finns i hela kommunen. Likaså problemen med fortkörning och störande mopedkörning. Problemet med EPA/A-traktorkörning är dock främst koncetrerat till de norra delarna av kommunen.

 

BRÅ

Inriktning för Ale kommuns brottsförebyggande arbete - lokalt BRÅ Trygg-I-Ale

 

 • ett effektivt, kunskapsbaserat, systematiskt och långsiktigt trygghetsarbete med en åtgärdsplan, medborgarlöfte och samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis
 • ett medborgarnära arbete i dialog och samverkan med lokalsamhället med ett lokalt BRÅ - en lokal samverkansgrupp
 • stärka och inkludera föräldrar/vårdnadshavare liksom alla andra vuxna förebilder i det främjande och förebyggande arbetet med barn och unga
 • öka vuxennärvaron och de sociala kontrollmekanismerna genom att stärka ideella krafter i civilsamhället såsom nattvandrare och grannsamverkansföreningar m.fl.
 • stärka det främjande och förebyggande arbetet i hem, skola och på fritid
 • löpande insatser inom ANDT-området för tidig upptäckt och tidigt ingripande (TUTI) samt i syfte att höja medvetenheten om drogernas skadeverkningar och motverka missbruk och riskbeteenden bland barn och unga
 • förebyggande och riktat arbetet med ungdomar i riskzon för kriminalitet (SSPF -socialtjänst, skola, fritid , polis och hem i samverkan) med fokus på tidig upptäckt och ett tidigt ingripande (TUTI)
 • bekämpa alla former av hot och våld, förtryck, radikalisering och extremism med särskild fokus på våld i nära relation, hedersförtryck och våldsbejakande extremism
 • få in fler aktörer från närings- och föreningslivet såsom lokala bostadsbolag, vaktbolag, företagare och kollektivtrafik in i Trygg-I-Ale-samverkan (lokalt BRÅ)
 • platssamverkan på platser som upplevs som otrygga i enlighet med metoden "Effektiv samordning för Trygghet" (EST), CPTED och BID
 • systeamtiskt arbete med fysiska miljöer såsom ny, om- och tillbyggnad av otrygga platser. Även arbete med förbättrad belysning, beskärning av skymmande växtlighet, skadegöresleförebyggande och arbete med underhåll och rena och omhändertagna miljöer

Kontaktpersoner för lokalt BRÅ - Trygg i Ale


Ale kommun:

Dzemal Sabovic

Strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention

Sektor Kommunstyrelse - Avdelning kansli och säkerhet- Säkerhetsenheten

E-post: dzemal.sabovic@ale.se / Tfn: 0303-70 32 20

Lokalpolisområde (LPO) Kungälv/Ale:

Jessica Ask

Kommunpolis för Ale kommun

Lokalpolisområde Kungälv/Ale

E-post: jessica.ask@polisen.se / Tfn: 010-565 44 56

Sidan kontrollerades av:

den