Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Brottsförebyggande arbete

Vi vet att den bästa vägen för att lyckas i det förebyggande arbetet är att samverka med andra. Alla kan hjälpa till för att förebygga att brott begås i vårt närområde. Detta engagemang är inte bara polisens uppgift. Det är allas vårt ansvar.

Alla kan medverka i det brottsförebyggande arbetet

Brottsförebyggande insatser där alla kan medverka är till exempel nattvandring, trygghetsvandringar eller grannsamverkan.

Polis, kommun och invånare i samverkan

Ale kommun och Lokalpolisområde Kungälv/Ale bedriver tillsammans med kommunens invånare ett långsiktigt samverkansarbete kallat Trygg i Ale. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Invånarnas kunskap fångas upp

Med utgångspunkt i den lokala lägesbilden med samlad kunskap från polisen, kommunen och invånarna, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras. Invånarnas kunskap fångas upp i trygghetsundersökningar och genom medborgardialoger.

Åtgärdsplan

Åtgärdsplan skapas från den lokala lägesbilden. Med denna som grund tar vi fram en gemensam åtgärdsplan. Från planen väljs ett eller flera problemområden ut som särskilt angeläget att fokusera på under en period. Åtgärderna mot dessa problemområden formuleras som ett medborgarlöfte. Medborgarlöfte är ett åtagande som polisen och kommunen gör till dig som bor och vistas i Ale i syfte att minska ett problem som skapar otrygghet.

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen kallad Trygg i Ale – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och medborgarna samverkar för att öka tryggheten i Ale kommun. Inom ramen för Trygg i Ale har polisen och kommunen tagit fram en gemensam lokal läges- och problembild. Den bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens brottsstatistik.

Fortkörning och narkotika

I den lokala lägesbilden har medborgarna, polisen och kommunen beskrivit narkotika och trafikrelaterade brott som några problemområden i Ale kommun.

I våra medborgardialoger har det bland annat framkommit att invånarna i Ale upplever att fortkörning är ett problem i stora delar av kommunen, både på större och mindre vägar. Även störande moped- och A-traktorkörning är ett bekymmer.

Utöver detta uttrycker också invånarna en oro över ungas tillgång till och användning av narkotika och önskar att arbetet mot narkotika ska intensifieras.

Polisens och kommunens gemensamma bild är att tillgängligheten av narkotika är stor och ungdomarna har en förändrad och mer liberal inställning till narkotika idag än tidigare. Problem med narkotika finns i hela kommunen.


Inriktning för Ale kommuns brottsförebyggande arbete - Trygg-I-Ale :

  • Insatser för ökad vuxennärvaro och ökad social kontroll


  • Insatser för att stärka föräldrar/vårdnadshavare i det främjande och förebyggande arbetet

 

  • Insaster för att stärka det främjande och förebyggande arbetet i skolan och på fritiden


  • Insatser för att stärka ideella krafter i civilsamhället såsom nattvandrare, grannsamverkan

 

  • Insatser för att bekämpa alla former av hot och våld, förtryck, radikalisering och extremism


  • Insaster för att få in fler aktörer från närings- och föreningslivet såsom lokala bostadsbolag och vaktbolag, företagare och kollektivtrafik för effektivt, systematiskt och långsiktigt trygghetsarbete och platssamverkan i enlighet med metoden "Effektiv samordning för Trygghet" (EST) och samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis


  • insatser inom ANDT-området för tidig upptäckt och insaster samt i syfte att höja medvetenheten om drogernas skadeverkningar samt minska missbruk och ungdomsbrottslighet

 

  • insatser för för att stärka det förebyggande och riktade arbetet med ungdomar i riskzon (SSPF -socialtjänst, skola, fritid , polis och familj i samverkan)


  • insatser för att förbättra fysiska miljöer såsom ny, om- och tillbyggnad av otrygga plaster, förbättrad belysning, beskärning av skymmande växtlighet, skadegöresleförebyggande och arbete med underhåll och rena och omhändertagna miljöer


  • Bedriva ett medborgarnära, systematiskt, kunskapsbaserat och långsiktigt trygghetsarbete i dialog och samverkan med lokalsamhället

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2021-01-14