Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Säkerhetspolicy för Ale kommun

Bakgrund

Allmänheten, medborgare och besökare, företag, organisationer och anställda har rätt att kräva en god säkerhetsnivå i Ale kommun och dess verksamheter. Säkerheten ska samtidigt utformas så att tillgången till och öppenheten inom kommunens verksamheter förblir så stor som möjligt.

Säkerhetsarbetet ska utgå från kontinuerliga riskanalyser för identifiering och värdering av risker och hot i verksamheten. Vid all riskbedömning ska personsäkerheten alltid prioriteras högt. Säkerhetsarbetet ska vara långsiktigt och bedrivas systematiskt.

Denna policy är en grund för det dagliga arbetet och en vägledning i gemensamt synsätt och gemensamma ambitioner. Kommunens säkerhetspolicy har stark koppling till brandskyddspolicyn samt informationssäkerhetspolicyn som utgör komplement till denna säkerhetspolicy.

Mål

  • Ale kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i.
  • Säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del i all verksamhet som bedrivs i kommunen.
  • Säkerhetsarbetet ska förebygga olyckor och begränsa följderna av sådana för människor, miljö och egendom.

Tillämpning

Denna policy konkretiseras genom rutiner och/eller bestämmelser som anger vad som gäller för Ale kommun inom områdena:

  • Säkerhetsorganisation
  • Fysisk säkerhet (lås, larm, passersystem, nyckelförvaring etc.)
  • Utbildning och övning
  • Personsäkerhet
  • Klotter och skadegörelse
  • Kameraövervakning

Rutinerna/bestämmelser beslutas av kommunchef och ska ses över varje år och vid behov revideras. Verksamhetsrelaterade behov av kompletteringar av rutiner och riktlinjer utarbetas av respektive verksamhet och fastställs av verksamhetschef.

Ansvar och omfattning

Kommunfullmäktige beslutar om säkerhetspolicyn. Nämnd/styrelse är ansvariga för säkerheten inom respektive verksamhetsområde. Sektorchef ska organisera säkerhetsarbetet inom sektorn samt ansvara för ledning och uppföljning. Policyn omfattar all verksamhet som bedrivs av Ale kommun. Externa parter, såsom entreprenörer, inhyrd personal, konsulter, leverantörer och övriga uppdragstagare omfattas också av säkerhetspolicyn och underliggande bestämmelser.

Uppföljning

Uppföljning av säkerhetsarbetet ska genomföras varje år inom respektive sektor. Resultatet av denna uppföljning ska rapporteras till respektive nämnd samt till kommunstyrelsen som ansvarar för samordning. Policyn i sin helhet ska revideras inför varje mandatperiod.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2021-01-14