Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Älvängen

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Resecentrumet har ju nu blivit berikat med ett Bibliotek, förhoppningsvis kommer denna nya lokalitet innebära att fler kommer nyttja Biblioteket i Älvängen. Finns det en möjlighet att vidareutveckla detta område med en lekplats, då detta är en mötesplats av många de slag. Kanske att vi kan hänga in den temporära grusparkeringsplatsen och sätta dit lite gungor ruschkana och en sandlåda. Det skulle innebära i alla fall på dagtid att detta skulle bli ett mer levande område.

Svar: Tycker din idé är alldeles utmärkt. Kommunen har påbörjat arbetet med en fördjupad översiktsplan för Älvängen, parallellt med den kommer även området kring resecentrumet att planeras. Jag tar med mig ditt förslag in i detta arbete som inbegriper både insatser på kort o lång sikt. En tillfällig lekplats under planeringstiden är definitivt ett bra alternativ. Jag återkomma till dig under hösten för att stämma av hur ditt förslag tas emot.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen.

Svar: I planarbetet med detta området kommer vi att planera för nån typ av lekplats. Någon tillfällig lekplats på grusytan finns inte planeringen, finns inga investeringspengar till någon lekplats i nuläget.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Fråga om hur vårdcentralens långa väntetider rimmar med strävan efter att Älvängen ska växa.

Svar:

Självklart är det bekymmersamt att väntetiderna på vårdcentralen är långa och det rimmar förstås illa med den tillväxt som sker i Älvängen och hela Ale kommun. Vi som kommun kan ta med oss frågan till dialogen med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden inom VGR. Den nämnden har befolkningsansvar för bl.a. Ale kommun. Som enskild person kan man förstås också ta kontakt med en tjänsteman som arbetar med hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag eller med en politiker.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen.

 

Upprustning av VA-nätet i Älvängen, hur ser det ut?

Svar: VA-enheten håller i dagsläget på att ta fram ett VA-program där det ingår en underhållsplan. Först när denna plan är klar kan jag med säkerhet säga vilka saneringar som kommer att utföras.

Vad gäller 2016 så kommer vi sanera hela Gamla vägen under 2016. Vi kommer att byta vatten, dag- och spillvattenledningar. Arbetet beräknas börja efter årsskiftet.

Fridhemshöjden kommer under 2016 få kommunal VA. Projektering av jobbet har redan börjat och där kommer vi att använda oss av extern entreprenör då en del sprängning kommer behövas för VA-jobbet.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Hur kan vi få fler turister till Ale?

Svar: Näringslivsenheten, som ansvarar för utvecklingen av besöksnäringen (dock ej besöksmålen), har sammanställt en rapport om besöksnäringenPDF. Enligt rapporten är de planerade aktiviteter för de närmaste åren dessa:

2015
Antagandet av strategi/plan för besöksnäringen.
Framtagning av cykelleder.
Research kring marknadsföringskanaler.
Skapa möjlighet till mer boenden via Airbnb samt BnB.

2016
Paketera 15 konkreta paket med fokus på vandring, ridning och cykling.
Framtagning av folder/broschyr.
Skapa en mobilanpassad hemsida med karta, information och bokningsmöjlighet.
Marknadsföra Ales besöksnäring via Aleinvite.
Anordna en kampanj och release- helg tillsammans med utvecklingsenheten i kommunen.
Samverka med kulturenheten kring mat och kultur festivalen i Ale.

2017
Fortsätta arbetet med att marknadsföra vandringslederna, säkra ridvägarna och cykellederna.
Utöka samarbetet med Kungälv och östra Göteborg och eventuellt anordna gemensamma paket/erbjudanden eller kampanjer.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen.

Ett dike utanför Älvevi där det samlas mycket vatten, kan bli en farlig ”lekplats”, vem åtgärdar det?

Svar: Sektor samhällsbyggnad håller på att se över vem som ansvarar för diket i dagsläget. VA har inga abonnenter kopplade till diket, men om det är Gata/Park eller vägföreningen som har hand om diket måste undersökas. Sektor samhällsbyggnad ska undersöka om det går att komma till rätta med problemet.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Hur går det med projektet Stars of life?

Svar: Arbetet löper just nu enligt plan även om planen i sig har ändrats flera gånger. Se bilagaPDF till svaret för mer information.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid.

Går det inte att få ut beslutsprotokoll angående gång- och cykelväg längs Hövägen?

Svar: Ale kommuns trafikplan som antogs av kommunfullmäktige 2011 finns att läsa/ladda ner från här.PDF

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Önskemål framförs om att svaret som förmedlades angående Gustav Larssons väg vid ett tidigare möte, utvecklas.

Frågan skickas vidare till sektor samhällsbyggnad för besvarande.

Boende på Nytorpsvägen frågar om hur kommunen hanterar problemet med att bilar som lämnar/hämtar vid skola och idrottshall vänder på privat mark?

Svar: Ale kommun känner till problemet med att bilar kör in på Nytorpsvägen för att lämna och hämta barn vid skolan men också att parkering till idrottsanläggningen sker utefter vägen. För att förhindra att detta sker har kommunen satt upp vändplatsskyltar en bit in på Nytorpsvägen, dessa visar var man kan vända. En bom är också uppsatt ner mot skolområdet med en skylt som förtydligar att det är en räddningsväg. Det har också satt upp både en stoppskylt (på bommen) och en infartsförbudsskylt på sista delen av Nytorpsvägen ner mot skolområdet. Infartsförbudsskylten gäller för alla förutom varutransporter och boende med infarter på sträckan. Kommunen övervakar också området med hjälp av Securitas under olika tider på dygnet. Övervakning av privata fastigheter görs dessvärre inte av kommunen.

Har man som privat fastighetsägare problem med att bilar vänder på sin infart kan man spärra av sin parkering/infart så att möjlighet för bilar att vända hindras. Parkerar bilar på en privat fastighetsägares mark ringer fastighetsägaren lämpligen polisen direkt.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad


Vad blev det med planerna på en skatepark i Älvängen?

Svar: 2012 när vi på Kultur- fritid fick 4 miljoner till föreningslivet i ett tillfälligt investeringsbidrag så sökte Älvängens IK 1.5 miljoner till en skatepark, man sökte också 200 000:- till en traktor och till hela Alevi Park projektet (multi-sportarena, bänkar, lekplats mm), ytterligare 3 miljoner. Sammanlagt sökte Älvängens IK bidrag för 4.7 miljoner. Ifrån detta bidrag blev föreningen beviljade 1 460 000:- för Alevi Park projektet samt 40 000:- till en konstgräsplog. Vilket betydde att föreningen fick avslag på resten av de ansökta medlen. Efter detta beslut så har inte frågan om en Skatepark varit uppe på tjänstemannanivå i vår förvaltning.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid.

Varför åkte kommunledning och chefer och inga pedagoger på resean till Sydafrika? Yrkar att få veta vilka personer som deltog.

På resan deltog  2 politiker, 6 verksamhetschefer och 2 lärare. Utöver dessa skulle även en utvecklingsledare delta men han fick förhinder. Resan för politikerna och verksamhetscheferna betalades av Sveriges Kommuner och Landsting medan Ale kommun betalade för lärarnas.

Hur ska vi åtgärda trafiken i Älvängens centrum?

Trafikverket har i samråd med Ale kommun försökt att utforma en trafikmiljö på Göteborgsvägen genom Älvängen centrum som ska förtydliga och förstärka skyltad hastighet (30km/h). För att få ner den faktiska hastigheten på vägen, så har Trafikverket bland annat byggt farthinder och minskat på de hårdgjorda ytorna (smala P -platser med mera) för att öka upplevelsen av att man befinner sig i ett samhälle.

När man ska gå över vägen vid Manufakturen tvingas man gå i rabatten. Varför?

Upphöjning i gatan är byggd som ett fartdämpande hinder och inte som ett gångfartsområde. Frågan är överlämnad till Trafikverket som är väghållare med förslag om att öppna upp i rabatten så att gående på ett enkelt sätt kan ta sig in på gång- och cykelvägen.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Hur många personer var med på resan till Sydafrika, pedagoger, rektorer, chefer och kommunledning?

11 personer deltog på resan till Sydafrika. 2 politiker, 2 sektorschefer, 3 verksamhetschefer 1 enhetschef samt 2 pedagoger. SKL som finansierade resan deltog med en processledare/koordinator.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid.

Vilken uppgift hade tjänstemännen från kommunen på resan?

Inför införandet av metoden i Ales grundskolor följa processen kring ”Star for Life” på plats. Genom detta skaffa sig kunskap och förståelse kring processen.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid.

Varför kommer inte bullerplank upp vid Älvängen södra?

Bygglov har beviljats för bullerplank i södra Älvängen (på motsatt sida Vikingagården) utmed E45. Det är nu Trafikverkets sak att montera skärmarna.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Kommer det att finnas en pendelparkering vid Fabriksvägen?

Målsättningen är att det blir pendelparkering. Diskussioner pågår med Trafikverket och Västtrafik.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Var går huvudleden genom Älvängen?

Det finns två huvudleder i Älvängen vilka är skyltade. Det är E45 och Göteborgsvägen genom Älvängen, vilken har en ny dragning och går från Göteborgsvägen och ner på Frälsegårdsvägen ut på den nya lokalvägen mot cirkulationen i Tollered. Efter busshållplatsen vid korsningen Göteborgsvägen/frälsegårdsvägen fortsätter huvudleden också på Göteborgsvägen upp mot vårdcentralen.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Cirkulationsplatsen vid vårdcentralen inte anpassad för synskadade

Här har man arbetat med stråk av pollare för att tillgänglighetsanpassa cirkulationen för synskadade.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Fordon som står parkerade i korsningen mitt emot Hardesjös skymmer sikten. Anvisas annan plats?

Kontakt har tagits med fastighetsägare för att få honom att flytta på dem.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-09-20 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.